14 мая праздник иконы нечаянная радость

На иконе Божией Матери «Нечаянная Радость» изображен человек, молящийся на коленях перед иконой Пресвятой Богородицы. Иконографическим сюжетом для образа послужило предание об исцелении некоего юноши от плотской страсти через святой

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»,
глас 4

Днесь, ве́рнии лю́дие, духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ и притека́юще к пречи́стому Ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о, Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,// моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.


Перевод:

Сегодня, верующие люди, духовно торжествуем, прославляя Защитницу усердную христианского рода и прибегая к пречистому Её образу взываем так: о Премилостивая Владычица Богородица, подай нам нежданную радость, обремененным грехами и множеством скорбей, и избавь нас от всякого зла, моля Сына Твоего, Христа Бога нашего о спасении наших душ.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»,
глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся,/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.


Перевод:

Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги: на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»

О, Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством к проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́дшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, — вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озло́блениих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду.
О, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о всех чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ ниспосли́, от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай, путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние и всем нам — друг ко дру́гу любо́вь, мир, и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим ско́рое пода́ждь разреше́ние, младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ впа́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй: преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, с Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Содержание

 • История обретения иконы «Нечаянная Радость»
 • Значение образа 
  • Иконография
 • В чем помогает икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость»
 • Списки иконы «Нечаянная радость» 
  • Чудеса, связанные с иконой 
 • Дни празднования 
 • О чем и как молиться иконе 
  • Тексты молитв
   • Молитва Заступнице
   • Тропарь, глас 4 (перевод на современный русский язык)
   • Кондак, глас 6

Богородица, пожалуй, самый чтимый образ в православном христианстве (после собственно Спасителя, разумеется). В каждом храме обязательно наличествует несколько икон Божией матери различных типов.

Икона «Нечаянная радость» – одна из самых популярных. Ее почитают всего пару-тройку столетий, что, по сравнению с другими образами Царицы Небесной, которым поклоняются более тысячи лет, и немного. Однако этот образ является квинтэссенцией христианской морали и учебником нравственности, поэтому к «Нечаянной радости» обращается множество молящихся в надежде на чудо.

История обретения иконы «Нечаянная Радость»

Икона «Нечаянная радость» («Божьей радости», «Неожиданная радость», «Нежданная радость», «Случайная радость» – ее по-разному величают в народе) – это визуальное отражение рассказа Митрополита Ростовского Димитрия, впоследствии канонизированного.

Дмитрий Ростовский – не только видный религиозный деятель, но и автор многочисленных проповедей и духовных книг. В одной из них, «Руно орошенное» (издана в 1863 году), Дмитрий описал историю, легшую в основу сюжета иконы «Нечаянная радость».

… Один грешник был очень набожным – странное сочетание, но часто встречающееся в нашей жизни, правда? Перед каждым дурным поступком он истово молился и просил благословения перед иконой Богоматери.

Так продолжалось достаточно долго, пока грешника не постигло чудесное видение. Ему привиделась живая Богородица с божественным отпрыском. На конечностях Иисуса зияли разверстые раны (как после распятия на кресте), из которых сочилась кровь.

Грешник в ужасе вопросил Богородицу: что случилось с Иисусом? И Приснодева отвествовала ему, что люди вновь и вновь распинают Христа, умножая его муки каждым грешным поступком.

Человек ощутил раскаяние, разрыдался и попросил Богородицу умолить Спасителя простить его прегрешения. Богородица дважды обращалась к Иисусу, но он отвечал отказом. И только на третий раз он согласился помиловать грешника из уважения к непорочной родительнице, которая возжелала пасть ему в ноги.

Грешник облобызал раны Христовы, очнулся и ощутил невиданный прилив радости, так как понял, что он спасен. С тех пор человек вел благочестивую жизнь, искренне молился и не грешил.

История грешника, получившего спасение после лобзания Христовых ран, часто отражается непосредственно на иконе. Отрывок из нее размещается непосредственно под образом Богородицы, держащей Христа на коленях. Иногда его замещает текст молитвы.

Первый образ «Нечаянная радость» был создан анонимным иконописцем ориентировочно в XVIII веке. С него было сделано множество списков, некоторые стали чудотворными.

Значение образа 

Значение иконы «Нечаянная радость» понятно любому человеку, который хоть сколько-то сведущ в христианской морали. Образ напоминает о великом подвиге Спасителя, искупившего все грехи человеческие своими страданиями. Мы часто молимся, но продолжаем совершать неблаговидные поступки, ошибочно полагая, что молитва заменяет праведную жизнь.

Икона означает, что Господь ожидает от нас не только молитв, но и благовидных поступков. Злоба, пьянство, воровство, алчность, прелюбодеяние и так далее – все это грехи, умножающие страдания Христовы. Мы, неблагодарные, грешим – Спаситель принимает дополнительную толику мук.

Тем не менее на небесах есть Заступница, которая умоляет Господа пощадить грешников. И что бы мы ни совершали, следует просить ее о защите. Она умолит Божественного отпрыска о прощении и спасении, но и мы должны в дальнейшем постараться не вносить печальной лепты в страдания Искупителя.

Богородица слышит все наши молитвы. Прощение могут получить абсолютно все. Главное – искреннее раскаяние и стремление к праведной жизни.

Иконография

Изображение иконы «Нечаянная радость» напоминает художественное полотно с динамичным сюжетом. Помимо Богородицы с сыном, на ней изображен тот самый грешный человек, которого постигла нежданная радость. Антураж – Божий храм, виднеющийся на заднем плане. Иконографический тип – Одигитрия, то есть, «Путеводительница» либо «Указующая путь».

Коленопреклоненный человек взирает на Богородицу, держащую на руках божественного сына. Он растерян и поражен чудесным видением. Приснодева и Спаситель тоже смотрят на богомольца. Их взгляды укоризненны, но добры: так смотрят любящие родители на набедокуривших детей.

Рука Богородицы показывает на Христа, будто указывая путь к спасению. На теле Христа виднеются раны и язвы, свидетельствующие о его страданиях, одежда разорвана. Под образом Спасителя и его Пречистой матери расположен текст (либо отрывок из книги «Руно орошенное», либо молитва).

«Нечаянная радость» – самый динамичный и пронзительный образ из всех существующих икон Богородицы. Молящийся отождествляет себя с кающимся богомольцем, проникается его чувствами: сначала страхом, потом раскаянием, а в финале – неземной радостью от полученного прощения.

Икона выглядит достаточно современно: помним, что создана она была сравнительно недавно. Что такое пара-тройка столетий по сравнению с историей христианства длиной в два тысячелетия?

В чем помогает икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость»

Икона «Нечаянная радость» – поистине универсальный божественный ответ молящимся. Ее просят практически обо всем, и она помогает даже закоренелым грешникам и вчерашним атеистам.

Чаще всего чудесный образ просят об:

 • исцелении от душевных и телесных недугов;
 • ниспослании здоровых детей и легких родах;
 • здоровье и вразумлении детей;
 • возвращении заблудших на путь истинный;
 • примирении с родственниками и друзьями;
 • утешении в горестях и печалях;
 • поисках выхода из сложной жизненной ситуации;
 • избавлении от грешных мыслей и так далее.

Небесная Заступница ходатайствует перед Спасителем о каждом из нас. И он, из уважения к матери и любви к роду человеческому, искупает наши грехи и спасает наши души.

Списки иконы «Нечаянная радость» 

Чудотворная икона действительно помогает страждущим вне зависимости от тяжести их прегрешений. Список с нее имеется практически в каждом православном храме. А во многих российских городах есть церкви, часовни и монастыри, названные в честь «Нечаянной радости».

Только в Москве имеется минимум три чудотворных списка иконы. Они находятся в храмах Илии Пророка в Обыденском переулке, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще, Спаса Преображения на Песках.

Чудотворная «Нечаянная радость», чьи божественные свойства были документально подтверждены, пребывала и в храме «Неопалимой Купины», что в Хамовниках. Благодаря ей прихожанка Агафья Степанова исцелилась от глухоты. Однако при советской власти чудотворный образ был утерян.

храм Илии Пророка в Обыденском переулке

Чудеса, связанные с иконой 

К сожалению, задокументированных чудес, связанных с иконой «Нечаянная радость», немного. Однако множество прихожан не только описывают чудеса, творимые этим образом, но и искренне благодарят его богатыми дарами.

В своих воспоминаниях старец Никон описывает путь к монашеству. Он вместе с братом неоднократно наведывался в Оптину Пустынь, дабы принять постриг. Однако старожилы монастыря долго присматривались к юношам и проверяли их намерения на прочность. Желания юношей сбылись именно в день чествования описываемой иконы – наверное, потому, что их дед некогда много сделал для храма «Нечаянной радости».

Еще одно зарегистрированное чудо датируется 1994 годом. Одна из монахинь увидела во сне Крестный ход: процессия двигалась из Кремля к Ильинскому храму, а окружающие радостно кричали, что идет Царица. На следующий день икона была перенесена в соответствующий храм уже в реальности, став его главнейшим духовным достоянием.

А вот чудо, произошедшее всего несколько лет тому назад. В Саратове был выстроен и освящен новый храм «Нечаянной радости». Жена настоятеля храма вскоре после вступления супруга в новую должность забеременела и родила здоровую малышку. А ведь брак четы много лет был бесплодным – супруги уже было смирились с этим и взяли на воспитание приемную дочь, а тут и своя появилась, кровная!

Дни празднования 

День почитания иконы «Нечаянная радость» – большой церковный праздник. Точнее, целых три: у чудесного образа два дня памяти (14 мая и 22 декабря). Имеется и еще один летний переходящий праздник, отмечающийся в июне.

Приснодеву очень чтят в России и во всех государствах, где проживает много православных. Помимо множества Богородичных праздников, каждая известная икона Богородицы имеет 2-3 персональных дня почитания. И «Нечаянная радость» не исключение!

Празднование Дня иконы Божьей Матери «Нечаянная радость»

О чем и как молиться иконе 

Богородица слышит все наши молитвы и заступается за нас перед Богом. Иконе «Нечаянная радость» молятся о рождении детей, их здоровье и благополучии, исцелении от болезней и зависимостей, мире с близкими и душевном равновесии, защите от недругов и других напастей.

Тексты молитв

Молиться можно как в храме, так и дома, перед семейным алтарем или карманной иконой. Желательно зажечь церковную свечу или лампаду и предварительно прочесть «Отче наш».

Молитва Заступнице

О Пресвятая Дева, Всеблагого Сына Мать Всеблагая, града и святого храма сего Покровительница, всех сущих во грехах, скорбях, бедах и болезнях верная Предстательница и Заступнице! Прими молебное пение сие от нас, недостойных рабов Твоих, Тебе возносимое, и как древнего грешника, на каждый день многажды пред честною иконою Твоею молившегося, не презрела, но даровала ему нечаянную радость покаяния и преклонила Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешного и заблудшего, так и ныне не презри моления наши, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред образом Твоим, дарует нечаянную по кому-то потребную радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — действенное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбях и печалях – утешение; обретающимся в бедах и озлоблении – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; изжившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о грехах, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердись о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честном жительстве пребывающих до скончания их во благости соблюди; злым благое сотвори; заблудших на путь правый наставь; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разрушь; в недоумении и трудных и опасных обстоятельствах обретающихся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспошли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавать, путешествующим сопутствуй; сущим в нужде и гладе будь Питательница; неимущим крова и пристанища будь покровом и прибежищем; нагим подай одеяние; обиженным и неправедно гонимым – заступничество; клевету, поношение и хуление терпящим незримо оправдай; клеветников и хулителей пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подай примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием; супружество в любви и единомыслии сохрани; супругов, во вражде и разделении, помири, соедини друг к другу; детородящим скорое подай разрешение; младенцов воспитай; юных целомудрию научи, открой им ум к восприятию всякого полезного учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию наставь; от домашней брани и вражды единокровных миром и любовью огради; безматерних сирот будь Матерь, от всякого порока и скверны отврати и всему благому и богоугодному научи; прельщенных же грехом и в нечистоту впадших, скверну греха отними, из бездны погибели изведи; вдов будь Утешительница и Помощница; старости буди опора; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избавь и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненную, непостыдную, мирную и добрый ответ на Страшном Суде Христовом даруй; преставившимяс в вере и покаянии от жития сего с Ангелами и всеми святыми житие сотвори; скончавшимся внезапною смертью милостиво Сына Твоего умоли и о всех усопших, не имеющих родственников, об упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама будь непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатальница. Да все на Небесах и на земле ведают Тебя, как твердую и непостыдную Предстательницу рода христианского и славят Тебя и Сына Твоего, со Безначальным Его Отцом и Единосущным Его Духом, ныне и вечно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4 (перевод на современный русский язык)

Сегодня, верующие люди, духовно торжествуем, прославляя Защитницу усердную христианского рода и прибегая к пречистому Её образу взываем так: о Премилостивая Владычица Богородица, подай нам нежданную радость, обремененным грехами и множеством скорбей, и избавь нас от всякого зла, моля Сына Твоего, Христа Бога нашего о спасении наших душ.

Кондак, глас 6

Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги: на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!

Необязательно учить тексты молитв наизусть: можно читать их и с листа бумаги или сборника. А если такой возможности нет, можно обратиться к Богородице и своими словами: если они будут искренни, то Царица Небесная обязательно их услышит и передаст Спасителю!

Икона Нечаянная Радость – это чудотворная икона, изображающая Божью Матерь. Она особо почитаема в традиции Русской Православной Церкви. Иконография образа Божией Матери «Нечаянная Радость» основывается на повествовании о прощенном грешнике, которое приводит в своем творении «Руно орошенное» святитель Димитрий Ростовский.

Историю, связанную с обретением и написанием образа Божией Матери «Нечаянная радость», можно разделить на две части. Первая – это собственно явление Божией Матери и Богомладенца Христа некоему мужчине, которое описал святитель Димитрий Ростовский в XVII веке (1683 год). А вторая – это написание произошедшего чуда в иконографическом стиле.

Один мужчина был терзаем греховной страстью (возможно, страстью блуда) и никак не мог победить ее в себе. При этом он был человеком честным и, осознавая свою страсть, постоянно прибегал к иконе Божией Матери «Одигитрия» – плакал, просил прощения за свой образ жизни, за свою немощь, а также читал молитву архангела Гавриила: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою…».

Однажды, когда этот мужчина в очередной раз собирался идти на совершение греховного дела, он стал по обычаю молиться перед иконой Богородицы. В своей молитве он каялся за то, что не может удержаться от совершения греха, даже понимая, что он будет делать. В тот момент, когда он уже собирался уходить, на него внезапно напало смятение и трепет – мужчина увидел, что изображение Божией Матери на иконе обратилось ликом в его сторону.

В свою очередь, у Богомладенца Христа, изображенного по традиции вместе с Пречистой Своей Матерью, открылись язвы на руках, ногах, а также в боку. Из открывшихся ран, стала истекать кровь.

Пораженный явленным ему видением, мужчина упал на колени и вопросил у образа: «О, Госпожа, кто это сделал?» В ответ он услышал слова Божией Матери: «Ты и прочие грешники вновь распинаете грехами своими Моего Сына, как иудеи. Вы называете Меня милосердной. Зачем же вы оскорбляете Меня своими беззаконными делами?» В раскаянии, мужчина стал умолять Богородицу: «О Владычица, пусть мои грехи не победят Твоей невыразимой благости. Ты единая надежда всем грешным. Умоли же о мне Сына Твоего и Бога нашего!»

По молитве мужчины Матерь Божия трижды обращалась к Своему Сыну – Господу Иисусу Христу с просьбой простить этого человека. Лишь только на третий раз Богомладенец ответил:

«Я исполняю Твою просьбу. Пусть совершится пожелание Твое. Ради Тебя отпускаются этому человеку его грехи. Пусть же он в знак прощения облобызает Мои язвы».

Раскаявшийся и прощенный Господом, мужчина поднялся с колен и, припав к иконе, поцеловал раны на теле Богомладенца Христа. После этого он испытал чувство духовной радости и облегчения. А в дальнейшем полностью изменил свою жизнь и очистился от терзавших его страстей. Именно эти искреннее раскаяние, внутреннее очищение и обретенная духовная радость и стали поводом для написания образа Божией Матери «Нечаянная радость».

Подробностей написания тех или иных образов Божией Матери «Нечаянная радость» до нас не дошло, однако некоторые из них впоследствии стали почитаться как чудотворные, так как по молитвам перед этими образами происходили исцеления от различных недугов.

По типу иконографии представленный образ Божией Матери относится к типу «Одигитрия» (в переводе с греческого – «Путеводительница»). Этот тип икон передает идею водительства Божией Матерью людей ко Христу. Именно молитва Пречистой Богородицы наиболее сильна перед Господом, и поэтому именно Она и ведет нас к Нему. К этому образу и обращается стоящий на коленях мужчина.

Характерной особенностью иконы, к которой обращается мужчина, является то, что и Божия Матерь, и Богомладенец обращены непосредственно к нему. С одной стороны, это отличает ее от классического изображения Богородицы «Одигитрия», где Матерь Божия склоняется над Младенцем Христом. С другой стороны, в этом отображено само чудо – обращение Богородицы и Сына Божия к молящемуся человеку.

Таким образом, икона представляет собой не только образ Божией Матери и Младенца Христа, но являет собой целую иконографическую композицию.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Нечаянная Радость, глас 4

Днесь вернии людие/ духовно торжествуем,/ прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго/ и притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице:/ о, Премилостивая Владычице Богородице,/ подаждь нам нечаянную радость,/ обремененным грехи и скорбьми многими,/ и избави нас от всякого зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Нечаянная Радость, глас 6

Не имамы иныя помощи,/ не имамы иныя надежды,/ разве Тебе, Владычице./ Ты нам помози,/ на Тебе надеемся/ и Тобою хвалимся,/ Твой бо есмы раби,/ да не постыдимся.

Содержание статьи

 • Икона Нечаянная Радость: история возникновения
 • Чему учит акафист перед «Нечаянной Радостью»?
 • Акафист Пресвятой Богородице перед ее иконой, именуемой «Нечаянная радость»
 • Молитва перед иконой Богородицы «Нечаянная Радость»

Икона Нечаянная Радость – это чудотворная икона, изображающая Божью Матерь. Она особо почитаема в традиции Русской Православной Церкви. Подробнее в статье!

Икона Нечаянная Радость: история возникновения

Без скорбей нам не прожить никак, но ведь и радости переживаем. И если в скорбях, бросая самые неотложные дела, торопимся в храм – умолить, упросить, дабы миновала нас сия горькая чаша, в радости и мысли не держим, чтобы поспешить тем же путем – поблагодарить.

В Москве, совсем недалеко от метро «Кропоткинская», есть храм Илии пророка. Многие москвичи называют его еще Обыденным. Храм Илии Обыденного. Почему? Да, сейчас слово «обыденный» по отношению к храму нас удивляет, мы уже давно и прочно вкладываем в него свой далекий от духовного значения смысл. А наши предки хорошо знали, что такое обыденный храм. Это храм, построенный в один день. Да, да, собрались всем миром еще затемно, быстро распределились, кто, где, и – строили. По кирпичику, по камушку, по дощечке. И к вечеру – Господи, благослови нас в Твоем новом доме!

Вот и храм Илии пророка тоже обыденный. И переулок, на котором стоит храм, тоже называется Обыденным. В 1592 году на этом месте был в один день поставлен деревянный храм. А уж потом, через сто лет, каменный. Господь уберег храм Илии Обыденного от большевистского разора, он не закрывался. «Мелким хулиганством» отметили его: сбросили в 1933 году колокола. На том и обошлось. Храм стал пристанищем святынь из тех церквей, которые попали под горячую руку, дурную голову и пустое сердце строителей новой жизни. Именно таким образом и оказалась в храме Илии Обыденного чудотворная икона «Нечаянная Радость». Сначала помещалась она в Кремле в малом храме равноапостольных Константина и Елены, затем, после его разрушения, перебралась в Сокольники, в церковь Воскресения Христова, а уже с 1944 года – здесь, в Обыденном переулке.

Икону «Нечаянная Радость» очень любят. К ней несут цветы, к ней идут на поклонение даже те, кто оказывается в Москве проездом. Нечаянная Радость… Вроде бы и ясно все, и вроде бы есть какая-то недоговоренность. А история этой иконы такова. Жил один грешник, непотребными делами умножал свои дни, но, несмотря на это, всегда молился перед иконой Божией Матери. В очередной раз собрался на грех и в очередной раз подошел к иконе. «Радуйся, Благодатная…» только и успел произнести слова Архангела Гавриила. И замолчал, потрясенный увиденным. Вдруг у Богомладенца, Которого держала Дева Мария, на руках, ногах и в боку, открылись язвы, самые настоящие, стали кровоточить. Не помнящий себя от ужаса грешник пал ниц, закричал:

–Кто сделал это!

И услышал страшные слова Богородицы:

–Ты. Вы, грешники, распинаете сына Моего, вы оскорбляете Меня беззаконными делами, а потом еще смеете называть Меня Милосердной.

Горькими слезами стал обливаться грешник.

–Помилуй меня, – просил Богородицу, – прости, умоли обо мне Сына.

Богородица тут же произнесла молитву: «Прости вся дела его, елико содея». Только молчал Предвечный Сын, а грешник в ужасе метался пред иконой:

–Помилуй меня, умоли!

Наконец, услышал он слова прощения. И услышал тогда, когда совсем было отчаялся, памятуя о тяжести своих грехов. Но милосердие Божие беспредельно. Бросился к иконе прощенный грешник, стал лобзать кровавые раны распинаемого нашими грехами Спасителя. И не чаял, и не надеялся уже… И вот она, нечаянная радость, посетила его почти дрогнувшее сердце. С тех пор, говорят, стал жить благочестиво.

Эта история и послужила поводом для написания иконы «Нечаянная Радость». На ней изображен стоящий на коленях человек. Он простирает руки к иконе, на которой Божия Матерь держит на коленях Своего Сына. Внизу, под ликом, обычно помещают первые слова рассказывающей об этом повести: «Человек некий беззаконный…»

Человек некий, беззаконный… Уж не про нас ли? Думается, все мы, напрягши память и не напрягши, можем вспомнить, как не раз и не два, а множество раз грешили в большом и малом, при этом постоянно оправдывая себя, находя самые убедительные доводы, что иначе никак… Конечно, в глубинах души, самых потаенных, мы всегда правильно понимаем, что есть что. Но то, что понимаем сами, разве обязательно объявлять другим? Мы не знаем, на какой такой грех отправлялся человек, подошедший к иконе за благословением. Для нас это не так и важно, собственные грехи более жгучи и непростительны. Но нас не всегда смущает это, кажется, мы знаем лучше, что нам полезно, что для нас необходимо, и просим не вразумить на доброе, а дать, дать… Помню, как говорил один московский пастырь в проповеди:

– Мы не просим, мы требуем. Господи, да будет воля моя. Моя, а не Твоя, потому что я лучше знаю, что мне потребно.

Видимо, грех, особенно грех неосознанный, который для нас почти что добродетель, и способен уязвить до крови Христово Тело. Ведь и тот «человек некий беззаконный» тоже подошел к иконе благословиться на грех. Одна обиженная женщина сетовала мне недавно на… Бога:

–Знала бы ты, как я молилась! Колени стерла в поклонах, все просила: не допусти, Господи, брака моего сына, не такая ему нужна жена, не будут они жить, нутром чувствую. А он и слушать не хочет. Как молилась! Накануне свадьбы уже, они водку к столу закупают, а я все молюсь. Ну и какой толк? Расписались…

«Да будет воля моя…» Классический случай, когда жизнь без сомнений воспринимается нами как нормальная, правильная, здоровая. Нет сомнения, что я знаю лучше, какая женщина нужна моему сыну, какая профессия дочке, какая марка машины зятю. И мы просим: подкрепи, Господи, мои неопровержимые доводы, скажи всем им, что я права. А Господь не торопится. Ждет. Ждет, когда, наконец, усомнимся мы в своей надуманной, пагубной правоте, когда вдруг прозреет наше сердце. Тогда и одарит человека нечаянной радостью. Не ждали, не ведали, а вот одарены!

«Нечаянная радость» – икона, призывающая нас к труду. Труду духовному, молитвенному. Результаты того труда явятся, ох, не сразу. Их нам намывать и намывать. Не зря ведь молитвенный труд называют подвигом. «Трудись и молись», – учили древние подвижники. Всегда трудись и всегда молись. А мы хоть раз, а если нет, то «какой толк?»

Читайте также — Икона Божией Матери Владимирская

Икона Божьей Матери Нечаянная Радость

Икона Божьей Матери Нечаянная Радость

Но ведь икона-то называется «нечаянная Радость». А раз нечаянная, значит, нежданная, негаданная, как снег на голову, как золотой целковый на дороге, как подарок. Да, радости нечаянные, нежданные, очень украшают нашу жизнь. Иногда бывает, из состояния затяжной, измотавшей депрессии нас способен вызволить даже нежданный звонок хорошего человека.

–Как я хочу тебя видеть, – скажет хороший человек, – мне так надо с тобой встретиться.

И – чудеса! Занудство наше (все не так, все не эдак) моментально окажется попранным здоровым желанием отодвинуть шторы, подойти к зеркалу… Нечаянная радость легким шагом прошлась по тяжелой душе, такая маленькая, такая нечаянная радость…

Как важно воспитать в себе обязательность по отношению к такой радости. Она в благодарении. Не забыть сказать «спасибо». Ведь, получая подарок, даже самый невоспитанный из нас хоть тихонько да буркнет «спасибо». А радость нечаянная – подарок духовный. Благодарение за него – в молитве. «Я не знаю ни одной молитвы, совсем не умею молиться, подойду к иконе и думаю: что дальше-то делать? Ну перекрестилась, а дальше что? » Редакция часто получает подобные письма, и нет в том ничего удивительного. Мы знаем английский, потому что закончили курсы иностранных языков, мы умеем водить машину, потому что сдали экзамены на водительские права, мы умеем вязать, потому что наша мама нас научила, и пироги печем по бабушкиному рецепту. А молиться нас никто не учил. Мы в лучшем случае самоучки, в худшем – неучи. Но, во-первых, учиться никогда не поздно. Во-вторых, разве Господу нужны наши пространные речи? «Слава Тебе, Господи!» – самая коротенькая на свете молитва. Вот уже и выучили. Произнесенная с покаянным сердцем, она быстрее дойдет «по назначению», чем протараторенное без чувства полное молитвенное правило из молитвослова. Но есть и особое моление иконе «Нечаянная Радость» – акафист.

Чему учит акафист перед «Нечаянной Радостью»?

Акафист – слово греческое и переводится оно как гимн, который поется стоя. Стоя перед иконой. Каждому празднику, каждому святому Русской Православной Церкви, каждой иконе сложен свой акафист. Это особое поэтическое творчество. Давайте раскроем акафист Пресвятой Богородице «ради чудотворного Ея образа Нечаянныя Радости». Вот только несколько акафистных строк: «радуйся, Радость всему миру Родившая. Радуйся, яко пламень страстей наших угасаеши. Радуйся, благ временных Ходатаице. Радуйся, нечаянную радость верным Дарующая». Акафист можно читать и дома. Бывают моменты, когда дарованная нам нечаянная радость таким светом зальет душу, что от избытка сердца начинают глаголать наши уста. Вот тут-то самое время встать перед образом и почитать акафист.

Если всмотреться в нашу жизнь пристальнее, мы без труда обнаружим в ней много поводов для нечаянной радости. Сын сдал физику на «четыре», а вам казалось, что и тройка – благо, – нечаянная радость. Неделю лил дождь, а сегодня солнце во весь небосклон – нечаянная радость. Вы подобрали крошечного щенка, который вскоре стал вашим другом, мужу неожиданно выделили две (вам и ему) бесплатные путевки в санаторий, да мало ли… Жизнь соткана из маленьких радостей, половина из которых нечаянна, столько поводов к благодарению. Другое дело нет у нас навыка. Просить, умолять, плакать перед иконой мы умеем, приспичит, враз обучимся, а вот благодарить… Давайте учиться благодарить. И детей учить. Ведь детям эта наука так необходима по жизни. Неблагодарный человек, забывающий поблагодарить ближнего за милость к нему, тем более забудет и о высшем благодарении. Рецидивом его плохой памяти будет его неспособность к радости сердечной. А неспособность к радости сердечной станет причиной безрадостной, обуженной до рамок земного бытия жизни. Вот ведь какая цепная реакция, вот ведь какая прочная связь.

Икона «Нечаянная Радость» учит нас благодарной жизни.

Перед ликом Пресвятой Богородицы каждый из нас жалок, грешен и неприкаян. И не надо стыдиться этого, как великого позора.

Надо признать это и обрадоваться нечаянно, что принят, что теперь перед тобой широкий простор и неограниченные возможности. Помните, в акафисте? «Радуйся, нечаянную радость верным Дарующая». А не тем, кто на длинном марафоне от греха к греху вдруг делает зигзаг в сторону иконы и на всякий случай застывает перед ней в минутной паузе. Верные те, кто показал свою верность и делом, и словом, и ненавистью к греху, и молитвой. Помоги нам, «Нечаянная радость», приблизиться к верным. Дай нам силы и вразумление.

Читайте также — Казанская икона Божьей Матери

Акафист Пресвятой Богородице перед ее иконой, именуемой «Нечаянная радость»

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, явившейся иногда к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице; Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти: Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Икос 1

Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала еси о человеце, присно во гресех пребывающем; мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Ти сице: Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им подающая. Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая. Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающая; радуйся, житие наше добре устрояющая. Радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая; радуйся, Радость всему миру родившая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 2

Видящи Пресвятая человека, аще и беззаконна, но на всяк день с верою и упованием пред честною Ея иконою долу повергающагося и Архангельское приветствие Ей приносящаго, внят и таковаго грешника славословии., да вси, зрящее Ея Матернее милосердие, на Небеси и на земли вопиют Богу: Аллилуа.

Икос 2

Разум человеческий воистину превосходит любовь Твоя к роду христианскому, яко и тогда не престала еси от ходатайства Твоего о человеце беззаконном, егда Сын Твой показа Тебе язвы гвоздинныя, грехи человеческими Ему соделанныя. Зряще Тя толико неотступную Предстательницу за нас, грешных, со слезами вопием Ти: Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная; радуйся, Путеводительнице наша, к Небесному Отечеству нас возводящая. Радуйся, верных ограждение и прибежище; радуйся, помоще всех призывающих Имя Твое святое. Радуйся, всеми презренных и отверженных от рова погибели исхищающая; радуйся, тех на путь правый обращающая. Радуйся, непрестанное уныние и мрак душевный отгоняющая; радуйся, иждившим от недуга ум новый и лучший смысл подающая. Радуйся, оставленных врачами на Своя всемощные руце приемлющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 3

Сила благодати преизобиловала тамо, идеже умножися грех; да радуются на Небеси вси Ангели о единем грешнице покаявшемся. Поющее пред Престолом Божиим: Аллилуа.

Икос 3

Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе подаеши руку помощи, Владычице, да вси единем сердцем и едиными усты славословие приносят Ти сицевое: Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение; радуйся, яко Тобою и мы имамы вящшее к Богу дерзновение. Радуйся, яко во всех бедах и обстояниих наших приносиши Сыну Твоему усердныя о нас молитвы; радуйся, яко и наша молитвы приятными Богу соделоваеши. Радуйся, яко невидимых врагов от нас отгоняеши; радуйся, яко от видимых врагов нас избавляеши. Радуйся, яко сердца злых человек умягчаеши; радуйся, яко от клеветы, досаждения и укорения нас изъимаеши. Радуйся, яко Тобою вся благая желания наша исполняются; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 4

Бурю внутрь имея греховных помышлений, человек беззаконен моляшеся пред честною иконою Твоею и, видев Кровь от язв Предвечнаго Сына Твоего потоками, якоже на Кресте, текущую, паде от страха и с рыданием тако вопияше Ти: «Помилуй мя, о Мати милосердия, да не преодолеет злоба моя неизреченныя благости и милосердия Твоего, Ты бо еси всем грешником едина Надежда и Прибежище; преклонися убо на милость, Благая Мати, и умоли о мне Сына Твоего и Творца моего, да непрестанно зову Ему: Аллилуа.

Икос 4

Слышавше небожители о чудеснем молитвами Твоими спасении их земнаго гибнущаго брата, прославиша Тя, благосердую Царицу Небесе и земли; и мы, грешнии, сведавше таковое подобнаго нам грешника заступление, аще и недоумевает язык наш восхвалити Тя по достоянию, от глубины умиленнаго сердца нашего воспеваем Ти сице: Радуйся, Споручнице спасения грешных; радуйся, Взыскание погибших. Радуйся, Нечаянная грешных Радосте; радуйся, падших возстание. Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, яко гласа молитв Твоих беси трепещут. Радуйся, яко Ангели сему радуются; радуйся, яко и нас, земнородных, сила молитв Твоих веселия исполняет. Радуйся, яко теми от тины грехов нас изъимаеши; радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 5

Боготечную звезду — чудотворную икону Матере Твоея показал еси нам, Господи, ибо, взирающе на образ Ея телесныма очима, умом и сердцем к Первообразней возвышаемся и Ею к Тебе востекаем, поюще: Аллилуа.

Икос 5

Видевше Ангели Хранители христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении и спасении, потщашася сице возопити Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим: Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая; радуйся, Ему всегда о роде христианстем моления приносящая. Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице; радуйся, ересей и тлетворных расколов Искоренительнице. Радуйся, от растлевающих душу и тело соблазнов сохраняющая; радуйся, от опасных обстояний и внезапныя смерти, без покаяния и Святаго Причащения, избавляющая. Радуйся, уповающим на Тя живота непостыдный конец дарующая; радуйся, и по смерти за отшедщую на суд Господень душу пред Сыном Твоим неотступно ходатайствующая. Радуйся, Твоим Матерним предстательством от вечнаго мучения сию избавляющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 6

Проповедник чуднаго Твоего милосердия, дарованнаго некоему человеку беззаконну, явися святый Димитрий Ростовский, иже, списуя великая и славная и изрядная дела Божия, в Тебе явленная, предаде письмени и сие дело милости Твоея в научение и утешение всем верным, да и тии, во гресех, бедах, скорбех и озлоблениих суще, многажды на всяк день с верою в молитве пред образом Твоим колена преклоняют и, тех избывшее, вопиют Богу: Аллилуа.

Икос 6

Возсия нам, яко пресветлая заря, чудотворная икона Твоя, Богомати, прогоняя тьму бед и скорбей от всех, с любовию вопиющих Ти сице: Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных; радуйся, Благая Утешительнице в печалех наших душевных. Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая. Радуйся, алчущих Питательнице; радуйся, нагих одеяние. Радуйся, вдов Утешительнице; радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице. Радуйся, неправедно гонимых и обидимых Заступнице; радуйся, гонящих и обидящих правосудная Отмстительнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 7

Хотя Законодавец Правосудный Господь Сам быти закона Исполнитель и явити милосердия Своего бездну, преклонися на усердное моление Твое, Преблагословенная Мати Дево, о человеце беззаконне, глаголя: «Закон повелевает, да сын чтит матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати Моя: Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления; буди убо, якоже хощеши: ныне прощаются ему греси Тебе ради». Мы же, видяще таковую силу молитвы Ходатаицы нашей о прошении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовущее: Аллилуа.

Икос 7

Новое дивное и славное знамение всем верным явися, яко не токмо Матери Твоей, но и пречистому Ея Лику, на доске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении сердца вопием к Ней таковая: Радуйся, премудрости и благости Божия откровение; радуйся, веры утверждение. Радуйся, благодати явление; радуйся, душеполезных знаний дарование. Радуйся, душевредных учений низложение; радуйся, беззаконных навыков нетрудное преодоление. Радуйся, слово премудрости просящим дарующая; радуйся, несмысленныя разумныя соделовающая. Радуйся, детем, неудобь учащимся, разум подающая; радуйся, юности благая Охранительнице и Наставнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 8

Странное и ужасное видение бысть некоему человеку беззаконну, показуя ему благость Господню, предстательством Богоматере грехи его прощающую; сего ради оттоле, исправль свое житие, поживе богоугодне. Сице и мы, славная дела и многоразличную премудрость Божию в мире и жизни нашей видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений и ум и сердце наше на Небеса возведем, поюще Богу: Аллилуа.

Икос 8

Вся в вышних пребывающи, и нижних никакоже отступила еси, Премилосердая Царице Небесе и земли; аще бо по Успении Твоем и взошла на Небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися Причастница Промышления Сына Твоего о роде христианстем. Сего ради Тя по долгу ублажаем: Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая; радуйся, чистотою телесе Твоего вся Небеса возвеселившая. Радуйся, Промышления Сына Твоего о роде христианстем Святая Служительнице; радуйся, о всем мире усердная Предстательнице. Радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая; радуйся, всегда матернюю любовь к нам являющая. Радуйся, всех даров, духовных и телесных, независтная Подательнице; радуйся, благ временных Ходатаице. Радуйся, двери Царствия Христова верным отверзающая; радуйся, и на земли чистаго веселия сердца их исполняющая. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду христианскому, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих: Аллилуа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, но не богопросвещеннии суесловят, яко поклонение святому образу аки бы поклонение идолу есть; не разумеют бо, яко честь, святому образу воздаваемая, на Первообразная восходит. Мы же не токмо сия добре ведуще, но и от верных человек о многих чудотворениих от Лика Богоматере слышаще, и сами поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще, с веселием Богородице взываем: Радуйся, яко от священнаго Лика Твоего чудеса деются; радуйся, яко утаися премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего. Радуйся, яко открыся та младенцем в вере; радуйся, яко прославляющих Тя прославляеши. Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши; радуйся, яко от потопления, огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши. Радуйся, яко вся болезни человечестии, душевныя и телесныя, милостивно врачуеши; радуйся, яко праведный гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляеши. Радуйся, яко Ты еси тихое пристанище от бурь плавающим по морю житейскому; радуйся, яко и по конце житейскаго плавания нашего надежно приводиши нас в необуреваемую страну Царствия Христова. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 10

Спасти хотя человека некоего беззаконна от заблуждения жизненнаго пути его, дивное видение от пречестныя иконы Твоея показала еси ему, Преблагословенная, да, чудо видя, покается и, из глубины греховныя милосердным промышлением Твоим воздвигнутый, вопиет Богу: Аллилуа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе притекающим, ибо небесе и земли Творец, вселивыйся во утробу Твою и от Тебе родивыйся, яви Тя, Приснодеву, стража девства, чистоты и целомудрия и сосуд всякия добродетели, и всех возглашати Тебе научи: Радуйся, столпе и ограждение девства; радуйся, чистоты и целомудрия незримая Охранительнице. Радуйся, добрая девам Наставнице; радуйся, невест благая Украсительнице и Споручнице. Радуйся, всежеланное совершение благих супружеств; радуйся, матерей детородящих скорое разрешение. Радуйся, младенцев воспитание и благодатное охранение; радуйся, безчадных родителей плодами веры и Духа веселящая. Радуйся, матерей скорбящих утешение; радуйся, тайное веселие чистых дев и вдовиц. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносяще Ти, недостойнии, просим Тебе, Дево Богородице: не презри гласа рабов Твоих; к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще: Аллилуа.

Икос 11

Светоподательную свещу, сушим во тьме греха и юдоли плача явившуюся, зрим Святую Деву; духовный бо огнь молитв Своих, наставления и утешения возжигающи, приводит к Свету Невечернему всех, воззвании почитающих ю сими: Радуйся, Луче от Солнца Правды — Христа Бога нашего; радуйся, нечистую совесть просвещающая. Радуйся, тайная и неудобь предвиденная вся добре ведущая и имже подобает сказующая; радуйся, лживых провидцев и суетная гадания посрамляющая. Радуйся, в час недоумений мысль благу на сердце полагающая; радуйся, в посте, молитве и богомыслии пребывающим присно спребывающая. Радуйся, верных пастырей Церкве ободряющая и вразумляющая; радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное утешение. Радуйся, кающихся пред Богом грешников непостыдная Заступнице; Радуйся, всех христиан теплая Ходатаице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 12

Благодать Божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, да не погибнем люте, без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующееся поем Богу, Тобою нас спасающему: Аллилуа.

Икос 12

Поюще неизреченное Матернее Твое милосердие к человеку беззаконну, восхваляем Тя вси, яко твердую Предстательницу за нас, грешных, и покланяемся Тебе, о нас молящейся; веруем бо и уповаем, яко испросиши у Сына Твоего и Бога благая временная и вечная всем с любовию вопиющим Ти сице: Радуйся, всех наветов и искушений, от мира, плоти и диавола находящих, попрание; радуйся, нечаемое примирение ожесточенно враждующих. Радуйся, недоведомое исправление нераскаянных грешников; радуйся, изнемогающих от уныния и печали скорая Утешительнице. Радуйся, благодатию смирения и терпения нас снабдевающая; радуйся, клятвопреступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение. Радуйся, от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию ограждающая; радуйся, от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий нас незримо отвращающая. Радуйся, во благих намерениих наших присная Споспешнице; радуйся, в час кончины всем нам Помощнице. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, невместимаго Бога во чреве вместившая и Радость всему миру родившая! Нынешнее приими пение, вся наша печали на радость преложи и от всякия

избави напасти всех, и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: Аллилуа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва перед иконой Богородицы «Нечаянная Радость»

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми облечи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грехе и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй; преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми житии сотвори; сконсавшимся внезапною смертию милостива бытии Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Вы только что прочитали статью «Икона Нечаянная Радость». Узнать больше о других иконах Божьей Матери Вы можете из следующих статей:

 • Икона Божией Матери Неопалимая Купина
 • Иверская икона Божьей Матери
 • Владимирская икона Божьей Матери

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

22 декабря (9 декабря по старому стилю) и 14 мая (1 мая по старому стилю) Православная Церковь совершает празднование иконе Божией Матери, именуемой «Нечаянная радость».

История написания этой иконы связана с преданием о чуде, описанном святителем Димитрием Ростовским в начале XVIII века в книге «Руно орошенное» (1680).

По преданию, некий юноша, одержимый многими грехами и ведя порочную жизнь, имел обыкновение молиться перед образом Пречистой, произнося архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Однажды, собираясь вновь на грешное дело, юноша молился по привычке перед образом Пречистой и вдруг увидел, что изображение ожило, язвы Иисуса раскрылись и кровоточат. В страхе он воскликнул: «О Госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего». Тогда только раскрылась перед молодым человеком бездна его грехопадения. Он долго в слезах молил Богородицу и Спасителя о помиловании.

Богородица не оставляла Своих молитв за грешного юношу, пока Господь Иисус Христос не простил его. Молодой человек оставил прежнюю греховную жизнь, стал жить честно и благочестиво и до конца своих дней со слезами благодарил Божью Матерь, молитвами которой дана была ему нечаянная им уже радость прощения и оставления грехов.

Под влиянием этого рассказа в русской иконографии появился новый образ Богоматери — «Нечаянная радость». Время и место происхождения первообраза неизвестны.

На иконе изображена комната, где висит образ Божьей Матери, которая держит на руках младенца Иисуса, а внизу около нее коленопреклоненно молящийся юноша. Под этой внутренней иконой помещается начало текста, ставшего литературным прообразом к ее написанию: «Человек некий беззаконник…»

В настоящее время икона Божией Матери «Нечаянная радость» пользуется большим почитанием среди верующих, списки с образа пребывают почти в каждом православном храме, хотя распространение святой иконы в Москве началось с середины XIX века (первые известные упоминания о самой иконе относятся к 1830-м гг.).

В дальнейшем несколько списков (копий) этой иконы прославились своим чудотворением. От них происходили разные чудеса, в том числе исцеления от болезней, но особенно помогали молитвы перед этой иконой родителям, чьи дети отбились от рук или вели порочный образ жизни.

В память об этих многочисленных чудесах был установлен особый день памяти иконы «Нечаянная радость» — 22 декабря.

Сейчас в Москве есть два древних чудотворных списка иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Один в церкви, освященной в честь этой иконы в Марьиной Роще, другой — у левого клироса в храме в честь Пророка Илии в Обыденском переулке, который является одним из наиболее известных и чтимых списков.

Эта икона изначально находилась в церкви Благовещения в Кремле, потом в храме Похвалы Пресвятой Богородицы близ храма Христа Спасителя, снесенном вместе с ним. После разрушения церкви она была передана в церковь св. Власия в одном из Пречистенских переулков, а затем оказалась в храме Воскресения в Сокольниках. Тогда туда передавали все наиболее чтимые и чудотворные иконы из разрушенных московских церквей. В Ильинский храм икона была передана в июне 1994 г. С тех пор к чудотворному образу Божией Матери в храм, который в народе называют храмом «Нечаянной Радости» прибегают за помощью и утешением многочисленные верующие.

К иконе приходят помолиться и совсем отчаявшиеся люди, которые молятся перед ней тогда, когда кажется, все потеряно, нет никакой надежды, неоткуда ожидать помощи. А еще молятся перед этой иконой о вразумлении и исправлении непослушных и заблудившихся по жизни детей, причем любого возраста.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость», глас 4

Днесь, ве́рнии лю́дие, духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ и притека́юще к пречи́стому Ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о, Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,// моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость», глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся,/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

(По материалам интернет изданий)

(1054)

Икона Божией Матери «Нечаянная радость»

Сегодня, 14 мая, день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Свое название она получила в память об исцелении одного грешника через святую икону молитвами Пречистой Богородицы.

После Успения Она тысячи раз являлась христианам и совершила множество чудес. Спасла Москву от войск Тамерлана, Великий Новгород – от своих же, русских.

Преподобного Серафима Саровского Божия Матерь исцелила от водянки, крестьянина Федота Обухова спасла от смерти в мороз. А безымянного пьянчужку, ползавшего на четвереньках, — от пагубной страсти к вину!

Икона «Нечаянная радость» – одна из самых почитаемых.

Ее почитают всего пару-тройку столетий, что, по сравнению с другими образами Царицы Небесной, которым поклоняются более тысячи лет, и немного.

Однако этот образ является квинтэссенцией христианской морали и учебником нравственности, поэтому к «Нечаянной радости» обращается множество молящихся в надежде на чудо.

К иконе приходят помолиться и совсем отчаявшиеся люди, которые молятся перед ней тогда, когда кажется, все потеряно, нет никакой надежды, неоткуда ожидать помощи. А еще молятся перед этой иконой о вразумлении и исправлении непослушных и заблудившихся по жизни детей, причем любого возраста.

История обретения иконы «Нечаянная Радость»

Икона «Нечаянная радость» («Божьей радости», «Неожиданная радость», «Нежданная радость», «Случайная радость» – ее по-разному величают в народе) – это визуальное отражение рассказа Митрополита Ростовского Димитрия, впоследствии канонизированного.

Дмитрий Ростовский – не только видный религиозный деятель, но и автор многочисленных проповедей и духовных книг. В одной из них, «Руно орошенное» (издана в 1863 году), Дмитрий описал историю, легшую в основу сюжета иконы «Нечаянная радость».

Один грешник был очень набожным – странное сочетание, но часто встречающееся в нашей жизни, правда?

Перед каждым дурным поступком он истово молился и просил благословения перед иконой Богоматери. Так продолжалось достаточно долго, пока грешника не постигло чудесное видение.

Ему привиделась живая Богородица с божественным отпрыском. На конечностях Иисуса зияли разверстые раны (как после распятия на кресте), из которых сочилась кровь. Грешник в ужасе вопросил Богородицу: «Что случилось с Иисусом?»

И Приснодева отвествовала ему, что люди вновь и вновь распинают Христа, умножая его муки каждым грешным поступком. Человек ощутил раскаяние, разрыдался и попросил Богородицу умолить Спасителя простить его прегрешения.

Богородица дважды обращалась к Иисусу, но он отвечал отказом. И только на третий раз он согласился помиловать грешника из уважения к непорочной родительнице, которая возжелала пасть ему в ноги.

Грешник облобызал раны Христовы, очнулся и ощутил невиданный прилив радости, так как понял, что он спасен. С тех пор человек вел благочестивую жизнь, искренне молился и не грешил.

История грешника, получившего спасение после лобзания Христовых ран, часто отражается непосредственно на иконе. Отрывок из нее размещается непосредственно под образом Богородицы, держащей Христа на коленях.

Иногда его замещает текст молитвы. Первый образ «Нечаянная радость» был создан анонимным иконописцем ориентировочно в XVIII веке. С него было сделано множество списков, некоторые стали чудотворными.

Значение образа иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

Значение иконы «Нечаянная радость» понятно любому человеку, который хоть сколько-то сведущ в христианской морали. Образ напоминает о великом подвиге Спасителя, искупившего все грехи человеческие своими страданиями.

Мы часто молимся, но продолжаем совершать неблаговидные поступки, ошибочно полагая, что молитва заменяет праведную жизнь. Икона означает, что Господь ожидает от нас не только молитв, но и благовидных поступков.

Злоба, пьянство, воровство, алчность, прелюбодеяние и так далее – все это грехи, умножающие страдания Христовы. Мы, неблагодарные, грешим – Спаситель принимает дополнительную толику мук.

Тем не менее на небесах есть Заступница, которая умоляет Господа пощадить грешников. И что бы мы ни совершали, следует просить ее о защите. Она умолит Божественного отпрыска о прощении и спасении, но и мы должны в дальнейшем постараться не вносить печальной лепты в страдания Искупителя.

Богородица слышит все наши молитвы. Прощение могут получить абсолютно все. Главное – искреннее раскаяние и стремление к праведной жизни.

В чем помогает икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость»

Икона «Нечаянная радость» – поистине универсальный божественный ответ молящимся. Ее просят практически обо всем, и она помогает даже закоренелым грешникам и вчерашним атеистам. Чаще всего чудесный образ просят об:

 • исцелении от душевных и телесных недугов;
 • ниспослании здоровых детей и легких родах;
 • здоровье и вразумлении детей;
 • возвращении заблудших на путь истинный;
 • примирении с родственниками и друзьями;
 • утешении в горестях и печалях;
 • поисках выхода из сложной жизненной ситуации;
 • избавлении от грешных мыслей и так далее.

Небесная Заступница ходатайствует перед Спасителем о каждом из нас. И он, из уважения к матери и любви к роду человеческому, искупает наши грехи и спасает наши души.

Чудеса, связанные с иконой

К сожалению, задокументированных чудес, связанных с иконой «Нечаянная радость», немного. Однако множество прихожан не только описывают чудеса, творимые этим образом, но и искренне благодарят его богатыми дарами.

В своих воспоминаниях старец Никон описывает путь к монашеству. Он вместе с братом неоднократно наведывался в Оптину Пустынь, дабы принять постриг. Однако старожилы монастыря долго присматривались к юношам и проверяли их намерения на прочность.

Желания юношей сбылись именно в день чествования описываемой иконы – наверное, потому, что их дед некогда много сделал для храма «Нечаянной радости». Еще одно зарегистрированное чудо датируется 1994 годом.

Одна из монахинь увидела во сне Крестный ход: процессия двигалась из Кремля к Ильинскому храму, а окружающие радостно кричали, что идет Царица. На следующий день икона была перенесена в соответствующий храм уже в реальности, став его главнейшим духовным достоянием.

А вот чудо, произошедшее всего несколько лет тому назад. В Саратове был выстроен и освящен новый храм «Нечаянной радости». Жена настоятеля храма вскоре после вступления супруга в новую должность забеременела и родила здоровую малышку.

А ведь брак четы много лет был бесплодным – супруги уже было смирились с этим и взяли на воспитание приемную дочь, а тут и своя появилась, кровная!

Дни празднования иконы Нечаянная радость

День почитания иконы «Нечаянная радость» – большой церковный праздник. Точнее, целых три: у чудесного образа два дня памяти (14 мая и 22 декабря). Имеется и еще один летний переходящий праздник, отмечающийся в июне.

Приснодеву очень чтят в России и во всех государствах, где проживает много православных. Помимо множества Богородичных праздников, каждая известная икона Богородицы имеет 2-3 персональных дня почитания. И «Нечаянная радость» не исключение!

В настоящее время икона Божией Матери «Нечаянная радость» пользуется большим почитанием среди верующих, списки с образа пребывают почти в каждом православном храме, хотя распространение святой иконы в Москве началось с середины XIX века (первые известные упоминания о самой иконе относятся к 1830-м гг.).

Сейчас в Москве есть два древних чудотворных списка иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

Один в церкви, освященной в честь этой иконы в Марьиной Роще, другой — у левого клироса в храме в честь Пророка Илии в Обыденском переулке, который является одним из наиболее известных и чтимых списков.

О чем и как молиться иконе

Богородица слышит все наши молитвы и заступается за нас перед Богом. Иконе «Нечаянная радость» молятся о рождении детей, их здоровье и благополучии, исцелении от болезней и зависимостей, мире с близкими и душевном равновесии, защите от недругов и других напастей.

Молитва Заступнице

«О Пресвятая Дева, Всеблагого Сына Мать Всеблагая, града и святого храма сего Покровительница, всех сущих во грехах, скорбях, бедах и болезнях верная Предстательница и Заступнице! Прими молебное пение сие от нас, недостойных рабов Твоих, Тебе возносимое, и как древнего грешника, на каждый день многажды пред честною иконою Твоею молившегося, не презрела, но даровала ему нечаянную радость покаяния и преклонила Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешного и заблудшего, так и ныне не презри моления наши, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред образом Твоим, дарует нечаянную по кому-то потребную радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — действенное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбях и печалях – утешение; обретающимся в бедах и озлоблении – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; изжившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о грехах, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердись о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честном жительстве пребывающих до скончания их во благости соблюди; злым благое сотвори; заблудших на путь правый наставь; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разрушь; в недоумении и трудных и опасных обстоятельствах обретающихся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспошли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавать, путешествующим сопутствуй; сущим в нужде и гладе будь Питательница; неимущим крова и пристанища будь покровом и прибежищем; нагим подай одеяние; обиженным и неправедно гонимым – заступничество; клевету, поношение и хуление терпящим незримо оправдай; клеветников и хулителей пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подай примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием; супружество в любви и единомыслии сохрани; супругов, во вражде и разделении, помири, соедини друг к другу; детородящим скорое подай разрешение; младенцов воспитай; юных целомудрию научи, открой им ум к восприятию всякого полезного учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию наставь; от домашней брани и вражды единокровных миром и любовью огради; безматерних сирот будь Матерь, от всякого порока и скверны отврати и всему благому и богоугодному научи; прельщенных же грехом и в нечистоту впадших, скверну греха отними, из бездны погибели изведи; вдов будь Утешительница и Помощница; старости буди опора; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избавь и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненную, непостыдную, мирную и добрый ответ на Страшном Суде Христовом даруй; преставившимяс в вере и покаянии от жития сего с Ангелами и всеми святыми житие сотвори; скончавшимся внезапною смертью милостиво Сына Твоего умоли и о всех усопших, не имеющих родственников, об упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама будь непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатальница. Да все на Небесах и на земле ведают Тебя, как твердую и непостыдную Предстательницу рода христианского и славят Тебя и Сына Твоего, со Безначальным Его Отцом и Единосущным Его Духом, ныне и вечно и во веки веков. Аминь».

Tue, 14 Jun 2022 11:58:05 +0300

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Содержание страницы

 •  Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»
  • История образа
  • Полезные материалы
  • Иконография
  • Что означает эта икона
  • Чудотворные иконы
  • День празднования
  • О чем просят и в чем помогает молитва пред этим образом Богородицы
  • Чудесная помощь
  •  Как молиться пред образом Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость»
 • Молитва
 • Тропарь, кондак, величание
 • Акафист
 • Канон
  • Похожие статьи

 Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

Икона Нечаянная Радость

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

   Среди большого количества  существующих икон Пресвятой Девы  можно выделить несколько наиболее знакомых образов. Одно из первых мест в этом списке занимает икона Богородицы «Нечаянная Радость». Судя по названию, с этой иконой связано нечто необычное, неожиданное. 

История образа

История этого образа начинается в монастыре св. пророка Илии города Чернигова. Митрополит  Ростовский  Димитрий рассказал о чудесах, произошедших в том месте, в своей книге «Руно орошенное», опубликованной в 1683 году. Один из  рассказов лег в основу сюжета иконы Богоматери «Нечаянная Радость», написанной неизвестным иконописцем предположительно в начале 18 века. 

Полезные материалы

На ней мы видим стоящего на коленях перед иконой Пресвятой Богородицы богомольца. При этом лики Пречистой Матери и  ее Сына обращены на молящегося, словно Они беседуют с ним. Из уст Богоматери как бы исходят слова чудесного диалога, который происходит между ними.  В нижней части иконы расположено начало рассказа, описывающего происходящее. Вспомним кратко его суть. 

Один неисправимый грешник имел привычку каждый день обращаться к Божией Матери ангельским приветствием:

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою…».

И вот однажды, собираясь заниматься  своими грешными делами, он встал на молитву перед иконой и был поражен необычайным страхом,  увидев перед собой оживший образ Богородицы с Сыном. У Младенца открылись раны на тех местах, которыми Он был прибит к Кресту, и из них течет кровь, а так же из правого ребра, куда Он был  ранен копьем в момент Своего Распятия.  

Икона "Нечаянная Радость" значение

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

При виде этой страшной картины, грешник в исступлении воскликнул, кто же виноват в в страданиях Младенца?  Божия Матерь ответила ему, что это он вместе с пьяницами, блудниками, сребролюбцами наносит раны Ее Сыну находится среди тех, кто распял Иисуса Христа, как некогда иудеи. Человек зарыдал, дал твердое обещание исправиться и умолял Ее заступиться за него перед Богом.

Тогда Пречистая Дева начала трижды молить Христа простить кающегося грешника, но Он трижды отклонял Ее мольбы. Тогда Богородица захотела встать на колени перед Сыном  и сказала, что будет лежать у Его ног, пока Он не помилует грешника. Только после этого Иисус Христос сказал, что обязан чтить Свою Мать и ради Нее Он милует грешника, только пусть он облобызает Его раны. Помилованный грешник встал с колен и с трепетом припал к кровоточащим язвам.

И тут видение исчезло, человек пришел в себя и начал рыдать уже от неожиданной радости, переполнившей его сердце. 

Иконография

Икона "Нечаянная Радость"

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

Икона «Нечаянная Радость» относится к типу икон, называемых Одигитрия, или Путеводительница. Для этого типа икон характерен жест Богородицы, указывающей на Младенца Христа, как на Путь ко спасению. Взгляд Богородицы  и Младенца устремлен на припадающего богомольца. Это неожиданное решение придает образу динамику и неповторимость.  Действие происходит в храме, это видно по фрагментам заднего плана. 

Неизвестно, когда и кто написал первую икону «Нечаянная Радость» и дал ей такое точное, соответствующее сюжету, название. Также неизвестно авторство и дата происхождения многочисленных ее списков. История свидетельствует, что к началу 19 века почти в каждом храме Москвы имелись такие списки.  

Что означает эта икона

Для православных христиан эта икона, по сути,  целый учебник христианской нравственности. Во-первых, это напоминание о том, какой высокой ценой мы искуплены от греха, и какими неблагодарными мы бываем, когда, произнося вслух молитвы, продолжаем грешить, не понимая, что Господь ждет от нас не только молитв, но и чистого сердца и праведной жизни.

Во-вторых, икона учит нас, что совершая грех, мы снова и снова распинаем Христа. А также о том, что нет такого греха, который не будет прощен при искреннем нашем раскаянии. О том, что наши молитвенные обращения не пропадают втуне, даже если молящийся – человек недостойный. И о том, как велико дерзновение Божией Матери перед Ее Сыном. 

Икона “Нечаянная Радость” учит нас благодарной жизни. Перед ликом Пресвятой Богородицы каждый из нас жалок, грешен и неприкаян. И не надо стыдиться этого, как великого позора. Надо признать это и обрадоваться нечаянно, что принят, что теперь перед тобой широкий простор и неограниченные возможности. Помните, в акафисте? “Радуйся, нечаянную радость  верным    Дарующая”. А не тем, кто на длинном марафоне от греха к греху вдруг делает зигзаг в сторону иконы и на всякий случай застывает перед ней в минутной паузе.(Н. Е. Сухинина «Икона Нечаянная Радость – образ Богоматери») 

 

Чудотворные иконы

Особенно любима и почитаема эта икона была  в Москве:

 • В храме «Неопалимой Купины» в Хамовниках. Сюда принесли образ в 1835 году. Ее владелицей была прихожанка А.Куницина. Она оставила завещание, в котором  предназначала Святое  изображение  в дар  храму. С 1837 от образа начали происходить  чудеса. Первым чудом было исцеление глухой женщины, Анисьи Степановой, начавшей слышать сразу же после отслуженного  молебна. В годы безбожия образ был утерян. 
 •  До 1928 года на территории Московского Кремля стояла старинная церковь во имя  равноапостольных Константина и Елены. Там находился почитаемый народом  чудотворный образ. Храм подвергся разрушению в 1928 году. Образ была увезен в Воскресенскую церковь в Сокольниках. В 1944 году Патриарх Сергий благословил перенести его в храм во имя св. Пророка Илии, который находится в Обыденском переулке. В 1959 году для иконы была сделана богатая риза. С тех пор каждую пятницу перед образом соборно читается  акафист.  Адрес храма: 2-й Обыденский пер., 6/3с1, Москва.
 •  Еще один известный список, который поныне дарит нечаянную радость своим почитателям, пребывает в одноименном храме в Марьиной Роще.  Образ также украшен богатой ризой и притягивает к себе богомольцев кротостью и любовью лика Богоматери.  Адрес: Шереметьевская ул., 33, стр. 1, Москва.

Нечаянная Радость                                     Храм иконы «Нечаянная Радость» в Марьиной роще

Этот образ так любим в народе, что во многих крупных городах есть храмы, в честь иконы «Нечаянная Радость». В последние два десятилетия были возведены храмы в Саратове, Самаре, Волгограде, Твери, Перми, Екатеринбурге, Тамбове и других городах.  

Один из престолов Одесского собора Живоначальной Троицы освящен в честь этой иконы.  

Есть монастырь, также названный этим именем, расположенный в природном парке «Синевик» (Украинские Карпаты), Хустской епархии УПЦ.   

Так же построены часовни в Волгоградской, Московской, Калужской и Ярославской областях.  

Был открыт домовой храм в честь иконы «Нечаянная Радость» в китайском городе Гуаньчжоу. 

День празднования

В церкви установлено празднование этой иконе два раза в год: 22 декабря и 14 мая.

Икона Нечаянная Радость история

Святейший Патриарх Кирилл у иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме Илии Обыденного

О чем просят и в чем помогает молитва пред этим образом Богородицы

Этот образ помогает верующим в самых сложных и неразрешимых ситуациях. Перед ним  молятся: 

 • о вразумлении детей, отбившихся от рук, если уже никакие меры воспитания не помогают;
 • о рождении детей;
 • о возвращении заблудших; 
 • о примирении враждующих;
 • о душевных и телесных недугах; 
 • когда необходимо найти разрешение проблем, выходящих за рамки человеческих возможностей. 

Акафист Нечаянная радость стал утешением в скорбях для многих верующих. 

Чудесная помощь

Несмотря на то, что записанных свидетельств о чудесах иконы «Нечаянная радость» почти нет, чудотворные списки ее украшены многочисленными приношениями от благодарных людей, получивших исцеление и ответы на мучительные вопросы, и это говорит само за себя. 

 • В своих воспоминаниях Оптинский старец Никон (Беляев) вспоминает, что они с братом в молодости часто посещали Оптину пустынь, имея горячее желание принять монашество, но не сразу им был дан этот дар: опытные духовники присматривались к юношам, испытывали твердость их намерения. И вот, наконец, в день празднования иконы «Нечаянная радость», их приняли в число братии монастыря. Позднее старец Варсонофий напомнил им о том, что дед их, человек благочестивый, много потрудился для храма «Нечаянной радости», и именно поэтому милость Божия была явлена им именно в этот день. 
 •  В июне 1944 года одна московская монахиня во сне увидела великолепный крестный ход, весь в золотом сиянии, выходящий из Кремля и крики, несущиеся со всех сторон: “Царица идет! Царица идет!” Крестный ход шел до храма пророка Илии, после чего все множество людей скрылось в маленьком храме. А на следующий день стало известно о переносе чудотворной иконы «Нечаянная радость» в Ильинский храм. 
 •  Немало чудес являет Пресвятая  Владычица и в наши дни. Об одном из них свидетельствует настоятель совсем молодого, построенного в Саратове в 2017 году, храма иконы «Нечаянная Радость» иерей Владимир Жилкин. Он рассказал о той, действительно нечаянной, радости, которую он и его супруга обрели в первый же год его служения в новом храме: в их семье родилась дочка, несмотря на то, что сами они уже смирились с тем, что их брак останется бездетным, и в их семье уже подросла приемная дочь.  
 •  Прихожанка того же храма Татьяна С. Рассказывает:

  «Долгое время не могла найти ответы на свои вопросы. Искала, мучилась, добивалась… И никак, и ничего. Не могла найти или, может, просто не слышала их. И вот измучившись, начала читать акафист. Нечаянная Радость же… Нежданная значит. Начала читать, не ожидая ничего взамен. Не ожидая, но веря, что само слово «нечаянная», подбодрит, утешит, укрепит. И что же… Прочитала и вся в слезах легла спать. Утром пошла на работу и тут… Письмо в почте. Человек пишет моими словами, хотя я не задавала ему этих вопросов. Взывала к Господу, к Божьей Матери. А они уже вложили в уста этого человека. И успокоилось сердце и радость несказанная в душе появилась». 

 Как молиться пред образом Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость»

В честь этой иконы написаны молитвы, канон и акафист, которые можно читать как дома, так и в храме. И, конечно же, к Божией Матери можно обращаться просто своими словами,  главное, чтобы обращение исходила из самого сердца и было наполнено верой.

 Икона с таким трогательным названием и интересной композицией невольно притягивает к себе не только воцерковленных людей. Но даже огрубевший сердцем закоренелый грешник находит для себя утешение и надежду, припадая к этому образу.

Автор: Александр Бабушкин.

Икона "Нечаянная Радость"

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

Молитва

Тропарь, кондак, величание

Акафист

Канон

Похожие статьи

Хотим привлечь ваше внимание к проблеме разрушенных храмов, пострадавших в безбожные годы. Более 4000 старинных церквей по всей России ждут восстановления, многие находятся в критическом положении, но их все еще можно спасти.

Один из таких храмов, находится в городе Калач, это церковь Успения Божией Матери XVIII века. Силами неравнодушных людей храм начали восстанавливать, но средств на все работы катастрофически не хватает, так как строительные и реставрационные работы очень дорогие. Поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать в благом деле восстановления храма в честь Пресвятой Богородицы. Сделать это можно на сайте храма

Помочь храму

Рекомендуем статьи по теме

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • 14 июня 2021 какой государственный праздник
 • 14 июля французы отмечают национальный праздник какой
 • 14 июля летние кузьминки праздник
 • 13 мая праздник мвд россии
 • 13 мая праздник конвойной службы