21 июля 2016 церковный праздник

Православный Церковный календарь за 21 Июля 2016 года - Седмица 5-я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Список всех церковных праздников и событий отмечаемых сегодня.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской», глас 4

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.


Перевод:

Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской», глас 8

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь, и избавля́ет от вели́ких бед и зол// благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.


Перевод:

Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; поспешим на молитву и подвигнемся на покаяние: ибо источает нам неоскудевающие милости Пречистая Богородица, спешит на помощь и избавляет от великих бед и зол благочестивых и богобоязненных рабов Своих.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому)

Тропарь великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому), глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Проко́пий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.


Перевод:

Мученик Твой, Господи, Прокопий подвигом своим венец нетленный получил от Тебя, Бога нашего; ибо он, имея силу Твою, мучителей низложил, сокрушил и демонов немощные дерзости. По молитвам его, Христе Боже, спаси души наши.

Кондак великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому), глас 2

Ре́вностию ко Христу́ Боже́ственною распала́емь/ и Креста́ кре́постию огражда́емь,/ враго́в шата́ние и де́рзость низложи́л еси́, Проко́пие,/ и честну́ю Це́рковь возвы́сил еси́,// ве́рою преуспева́я и просвеща́я нас.


Перевод:

Ревностью ко Христу Божественной разжигаем и Креста силой ограждаем, врагов превозношение и дерзость ниспроверг ты, Прокопий, и почитаемую Церковь возвысил, преуспевая в вере и просвещая нас.

Молитва великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому)

О, святы́й страстоте́рпче Христо́в Проко́пие! Услы́ши нас гре́шных, предстоя́щих ны́не пред свято́ю ико́ною твое́ю и уми́льно моля́щих тя: помоли́ся о нас (имена) к Иису́су Христу́ Бо́гу на́шему и Его́ ро́ждшей Ма́тери, Влады́чице на́шей Богоро́дице, е́же отпусти́ти нам согреше́ния на́ша, я́же соде́яхом. Испроси́ у Го́спода к по́льзе душе́вней и теле́сней ми́лость, мир, благослове́ние, во е́же изба́витися нам всем в день су́дный стра́шный, шу́ия ча́сти спасти́ся, ста́ти же одесну́ю со избра́нными Его́ к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Перевод:

(имена)

Молитва 2-я великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому)

Святы́й уго́дниче Бо́жий Проко́пие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йны есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу

Тропарь праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 4

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в/ целому́дрием и мно́гим терпе́нием,/ во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́/ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну./ Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́:/ источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый/ ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу,/ Проко́пие всеблаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.


Перевод:

Просветившись Божественной благодатью, Богомудрый, и весь разум и сердце от этого суетного мира неуклонно вверив Творцу, с целомудрием и многим терпением ты прекрасно окончил путь временной жизни и сохранил непорочной веру. Потому и после смерти явилась слава жития твоего, ибо ты источаешь неисчерпаемый источник чудес всем с верой приходящим ко святому твоему гробу, Прокопий всеблаженный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Ин тропарь праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 4

В терпе́нии твое́м от Бо́га мзду дарова́ний проро́чества/ прия́л еси́, блаже́нне,/ моли́твами, бде́нием и поще́нием/ те́ло свое́ изнури́в,/ ду́шу же возвы́сив на Небе́сная,/ Царя́ всех Христа́ Бо́га сла́вы зре́ти сподо́бися/ и неувяда́емым венце́м увязе́ся./ Ему́же с ли́ки святы́х предстоя́,/ за лю́ди своя́ моле́ние предлага́я,/ те́пле пролия́ слез исто́чник,/ изба́вил еси́ град Вели́кий У́стюг и лю́ди своя́/ от тру́са стра́шнаго, и огня́, и напра́сныя сме́рти./ Те́мже и мы, к честне́й ра́це твое́й припа́дающе, вопие́м ти:/ о Проко́пие чудоно́сне,/ хода́тай нам бу́ди ко Го́споду/ во дни наше́дших печа́лей, рабо́м твои́м,// и моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.


Перевод:

В терпении твоем от Бога ты получил в награду дар пророчества, блаженный, молитвами, бдением и пощением тело свое изнурив, душу же возвысив к Небесному, удостоился созерцать Царя всех Христа Бога славы и увенчался неувядаемым венцом. Ему же в собрании святых предстоя, за людей своих молитву сотворяя, излил горячий источник слез, избавил ты город Великий Устюг и людей своих от землетрясения страшного, и огня, и внезапной смерти. Потому и мы, перед почитаемой ракой твоей колена преклоняя, взываем к тебе: «О Прокопий чудотворный, заступник наш будь перед Господом в дни наступающих скорбей для рабов твоих и молись, чтобы Он спас души наши».

Ин тропарь праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 4

От земли́ Воззва́вый тя к ве́чным оби́телем/ соблюда́ет и по сме́рти неврежде́нно те́ло твое́, свя́те,/ ты бо, в целому́дрии и чистоте́ житие́ пожи́в, блаже́нне,/ не оскверни́л еси́ пло́ти истле́нием сме́ртным.// Те́мже тя любо́вию чтим, Проко́пие.


Перевод:

От земли Воззвавший тебя к вечным обителям сохраняет и после смерти невредимым тело твое, святой, ибо ты, в целомудрии и чистоте прожив свою жизнь, блаженный, не осквернил плоть смертным тлением. Потому с любовью тебя почитаем, Прокопий.

Ин тропарь праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 2

В терпе́нии твое́м, свя́тче Бо́жий,/ от Го́спода мзду восприя́л еси́/ и пожа́л еси́ ни́ву пи́щи ра́йския,/ безсо́нным бде́нием и юро́дством те́ло твое́ изнури́л еси́/ и му́дростию ду́шу твою́ спасл еси́,/ живота́ земна́го небре́гл еси́,/ но Небе́снаго Ца́рствия зре́ти возжеле́л еси́,/ и Небе́снаго Царя́ ви́дети сподо́бился еси́,/ и Тому́ поклони́лся еси́./ Мы же, недосто́йнии раби́ твои́, ко гро́бу твоему́ уми́льно припа́дающе/ и сокруше́нным се́рдцем взира́юще на о́браз ико́ны твоея́, си́це вопие́м:/ о Проко́пие чу́дный,/ хода́тай бу́ди и моли́твенник ко Го́споду о рабе́х твои́х/ и засту́пник гра́ду на́шему/ во дни наше́дших печа́лей// и моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.


Перевод:

В терпении твоем, святой Божий, от Господа ты принял награду и собрал урожай с полей райских наслаждений, бессонным бдением и юродством тело твое изнурил ты и мудростью душу твою спас, жизнью земной пренебрегал, но возжелал созерцать Небесное Царствие и удостоился видеть Небесного Царя, и Ему поклонился ты. Мы же, недостойные рабы твои, у гроба твоего смиренно колена преклоняя и с сокрушенным сердцем взирая на образ иконы твоей, так взываем: «О Прокопий, удивительный, ходатай будь и молитвенник ко Господу о рабах твоих и защитник города нашего во дни наступающих скорбей и молись ко Господу о спасении наших душ».

Кондак праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 4

Христа́ ра́ди юро́дством/ возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д,/ ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла/ и от Царя́ всех Христа́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний,/ мно́гими бо чудесы́ твои́ми и зна́мением стра́шным/ удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг:/ лю́дем твои́м ми́лость испроси́в,/ ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́,/ и неду́жным по́дал еси́ цельбы́./ Тем же мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие:// моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.


Перевод:

Христа ради юродством ты прошел воздушные мытарства неприкосновенно на руках ангельских, достиг царского престола и от Царя всех Христа Бога получил в дар благодать исцелений, многими чудесами твоими и страшным знамением удивил ты город твой Великий Устюг, испросив для людей твоих милость, молитвой твоей источил ты миро от почитаемого образа Пресвятой Богородицы и больным подал ты исцеление. Потому молим тебя, чудоносный Прокопий, моли Христа Бога непрестанно о том, чтобы Он подал прощение наших грехов.

Ин кондак праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 4

Ве́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющих/ и любо́вию пра́зднующих свято́е торжество́ твое́/ соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це,// Его́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, Богому́дре Проко́пие.


Перевод:

С верой память твою, блаженный, совершающих и с любовью празднующих святое торжество твое сохраняй от всякого зла и соблазна диавольского, ибо ты имеешь дерзновение ко Владыке всех, Его же моли об избавлении от бед рабов твоих, Богомудрый Прокопий.

Молитва праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Тебе́ мо́лимся и тебе́ про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам, недосто́йным, и да́рует нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная: ве́ры у́бо и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние и во всем благо́е поспеше́ние. Град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския предста́тельством твои́м соблюди́ невреди́мы от вся́каго зла. Всем правосла́вным христиа́ном, тя моли́твенно призыва́ющим, коему́ждо по ну́ждам их, потре́бная да́руй: боля́щим — исцеле́ние, скорбя́щим — утеше́ние, бе́дствующим —поможе́ние, уныва́ющим — ободре́ние, ни́щим — снабде́ние, си́рым — призре́ние, всем же нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жия испроси́, да благоче́стно сконча́вше вре́менное сие́ житие́, сподо́бимся благу́ю христиа́нскую кончи́ну и Ца́рствие Небе́сное со избра́нными Бо́жиими насле́довати. Ей, пра́ведниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя смире́нно возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и засту́пник в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством спасе́ние улучи́вше, ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Прокопию Устьянскому

Тропарь праведному Прокопию Устьянскому, глас 1

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ния/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Проко́пие,/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х явле́ние,/ веселя́щее вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.


Перевод:

Божественной благодатью просветившись, и после смерти ты даруешь исцеления приходящим к тебе, премудрый Прокопий, потому и мы сегодня почитаем священных мощей твоих явление, радующее одновременно души и тела. Поэтому все взываем: «Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеления».

Кондак праведному Прокопию Устьянскому, глас 8

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е явле́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Проко́пие,// всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.


Перевод:

С верой и любовью празднующих твое почитаемое явление, блаженный, сохрани и спаси от веяния зла и диавольского соблазна, ибо ты имеешь дерзновение ко Владыке всех, Христу Богу. Его же моли о спасении православных людей, молящих тебя, да все взываем к тебе: «Радуйся, отче Прокопий, всей Российской земли украшение».

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Устюжской» («Благовещение»)

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Устюжской» («Благовещение»)

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льным утеше́ние, ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х/ и не отри́ни моле́ния недосто́йных./ Мо́лимтися, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и чудотво́рныя ико́ны Твоея́/ и вопию́ще с пла́вающими и путь ше́ствующими,/ да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою честно́ю защити́,/ и во вся́цех ме́стех злых соблюди́,/ и моли́ся к ро́ждшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,// да спасе́т от грех ду́ши на́ша.


Перевод:

Воспеваемая всеми и Прославляемая Царица Богородица, Мать Создателя всего творения, Надежда и Защитница всех христиан, печальных — утешение, не имеющих надежды и отчаявшихся — быстрая надежда, молим Тебя: будь милостива к нам, грешным, не покидай рабов Твоих и не отвергай моления недостойных. Молимся тебе, взирая на образ Твой почитаемый святой и чудотворной иконы Твоей и взывая, чтобы с плавающими и путешествующими пребывала милость Твоя. О Владычица, ризой драгоценной защити и от всяких несчастий нас сохрани, и молись к родившемуся от Тебя Христу Богу нашему, чтобы Он спас от греха души наши.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской» (Пензенской)

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской» (Пензенской), глас 4

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.


Перевод:

Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской» (Пензенской), глас 8

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол// благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.


Перевод:

Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; поспешим на молитву и подвигнемся на покаяние: ибо источает нам неоскудевающие милости Пречистая Богородица, спешит на помощь и избавляет от великих бед и зол благочестивых и Богобоязненных рабов Своих.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Песчанской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Песчанской», глас 4

О, Пречу́дная, Преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, све́том небе́сным от ико́ны Твоея́ лю́ди страны́ Росси́йския при́сно озаря́ющая, Ты́ бо еси́ преизоби́льная река́ Благода́ти Боже́ственныя. Сего́ ра́ди к Сы́ну Твоему́ моли́твами Твои́ми от вся́ких бе́д на́с защити́, покро́вом ми́лости Твоея́ огради́ и в Го́рний Иерусали́м, Ца́рствие Небе́сное, возведи́.


Перевод:

О Преудивительная, Преблагословенная Мать Христа Бога нашего, светом небесным от иконы Твоей людей страны Российской всегда озаряющая, ибо Ты преизобильная река Божественной Благодати. Поэтому молитвами к Сыну Твоему защити нас от всяких бед, защитой милости Твоей огради и в Вышний Иерусалим, Царствие Небесное, возведи.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Песчанской», глас 8

Взбра́нной Воево́де и покрови́тельнице страны́ Росси́йския, мно́гая чудеса́ от ико́ны Твоея́ преди́вныя прие́мше, похва́льная воспева́ем Ти́, Цари́це Богоро́дице; Ты́ же, я́ко иму́щи благода́ть от вся́ких на́с бе́д свобожда́ти, спаси́ души́ на́ша, да зове́м Ти́: ра́дуйся, Влады́чице ми́ра, ико́ною Твое́ю Песчанскою сердца́ на́ша утеша́ющая.


Перевод:

Высшей Военачальнице и покровительнице страны Российской, многие чудеса от иконы Твоей преудивительной получив, воспеваем Тебе похвалу, Царица Богородица, Ты же, как имеющая благодать освобождать нас от всяких бед, спаси души наши, да взываем к Тебе: «Радуйся, Владычица мира, иконой Твоей Песчанской сердца наши утешающая».

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Песчанской»

О, преми́лостивая и премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, Покрови́тельнице держа́вы на́шея, ку́пно же и о все́м ми́ре Моли́твеннице, приими́ се́рдца на́шего воздыха́ния, и услы́ши коленопреклоненныя моли́твы, во умиле́нии ду́ш на́ших Тебе́ возсылаемыя, я́коже издре́вле приимала еси́ моли́твы лю́бящих ду́ш зде́, пред ико́ною Твое́ю возноси́мыя. Помози́ на́м в побежде́нии пре́лестей и собла́знов ми́ра сего́, не попусти́ на́м отве́рженным бы́ти ве́чнаго Небе́снаго блаже́нства. Ты́ Еди́на на́ша ра́дость и утеше́ние в жи́зни се́й вре́менней, Ты́ на́ша наде́жда и в Жи́зни Ве́чней. Ве́руем, я́ко Ты́ Свое́ю Ма́тернею любо́вию и снисхождением удостоиши на́с вожделе́ннаго Ца́рствия Сы́на Твоего́. Тебе́ у́бо про́сим: не отступа́й от на́с, Всеблага́я, защища́й от все́х ко́зней вра́жиих, не попусти́ на́м чрез грехи́ на́ша лиши́тися милосе́рдия Бо́жия, изжени́ из на́с ле́ность в моли́тве и посеще́нии хра́ма Бо́жия. Изба́ви на́с от малоду́шия, уны́ния, вражды́, гне́ва, подозре́ния, за́висти, клеветы́, не́нависти и го́рдости бесо́вския. Вразуми́ попра́вших за́поведи Це́ркве Христо́вы. Сро́дником на́шим да́руй ми́р и любо́вь, да согла́сно поживу́т роди́тели и де́ти. Да бу́дет в стране́ на́шей пра́вда Бо́жия, да сохраня́тся в наро́де на́шем благочести́вии обы́чаи. Вознеси́, о, Всеблага́я, усе́рдныя моли́твы пред Бо́гом о всего́ ми́ра умире́нии, да не поги́бнет ро́д людски́й в пла́мени опустошения всеми́рнаго, да позна́ют вси́ наро́ди Отца́ Своего́ Небе́снаго и Тя́, Ма́терь Бо́жию, Засту́пницу ро́да христиа́нскаго. Приведи́ вся́ наро́ды к и́стинному покая́нию и жи́зни грехо́вныя исправле́нию, да не осу́димся в де́нь Стра́шнаго Суда́ Бо́жия, но да сподо́бит на́с Госпо́дь ве́чныя ра́дости в Небе́сных селе́ниих, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В четверг, св. апостолам

Тропарь в четверг, св. апостолам, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.


Перевод:

Апостолы святые, молите Милостивого Бога, да прегрешений прощение подаст душам нашим.

Кондак в четверг, св. апостолам, глас 2

Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й;/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,// Еди́не све́дый серде́чная.


Перевод:

Непоколебимых и богогласных проповедников, высших из учеников Твоих, Господи, Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; ибо труды их и смерть признал Ты высшими всякой жертвы, Один, знающий то, что в сердцах.

В четверг, святителю Николаю

Тропарь в четверг, святителю Николаю, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ Я́же веще́й И́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.


Перевод:

Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак в четверг, святителю Николаю, глас 3

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́,/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти./ Сего́ ра́ди освяти́лся еси́,// я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.


Перевод:

В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий, ибо Христово Евангелие исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных спас от смерти; потому был ты освящен, как великий служитель таинств Божией благодати.

Прокопий Кесарийский, вмч.

Прокопий Устьянский, Важский, прав.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Вмч. Прокопия (303). Прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303).

Прав. Прокопия Устьянского (XVII).

Сщмчч. Александра Попова, Феодора Распопова и Николая Брянцева пресвитеров (1918).

Знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге (1290). Чтимые списки с Казанской иконы Божией Матери: в Москве (1612), Казани (1579) и Петербурге (1721); Ярославская (1588), Вязниковская (1624), Нижнеломовская (1643), Витебская (1655), Тобольская (1661), Каплуновская (1689), Тамбовская (1695), Пензенская (1717), Песчанская (1754), Чимеевская (1770), Высочиновская (XVIII), Вышенская (1812). Якобштадтской иконы Божией Матери (XVII).

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской, глас 4:

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Казанской, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол// благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

***

С Казанской иконой Божией Матери связаны особые страницы нашей истории. Она является хранительницей Руси, хранительницей Москвы. Вот и сегодня, в такое непростое время, когда с разных сторон доносятся слухи о военных действиях, когда есть опасность возникновения большой войны, когда многие люди, вспоминая, что сто лет назад началась Первая мировая война, с особым чувством относятся к происходящему на рубежах нашего Отечества, – именно в это время давайте все вместе усиленно молиться Пресвятой Богородице и перед Ее Казанским образом и перед другими иконами возносить молитву о спасении России, о спасении всей исторической Руси, о прекращении междоусобной брани на Украине, которая так страшно используется внешними силами, преследующими свои цели и устремляющимися не к тем результатам, которые они сами провозглашают.

21 июля 2016 года христиане отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери и день Великомученика Прокопия. Великий церковный праздник 21 Июля, посвященный иконе Пресвятой Богородицы почитаем у верующих. Во дни смуты. Войн и разрухи, образ Казанской Божьей Матери не раз спасал бойцов и простой люд от смерти. В этот же день христиане вспоминают деяния Прокопия великомученика, причисленного к лику святых за его мучения и смерть в страданиях. Прокопия преследовали за его святую веру в Христа, пытали, но он не отрекся от Иисуса. До крещения Прокопия звали Исаакий, но сам Христос дал ему то имя, под которым мы и знаем святого.

Какой церковный праздник отмечается 21 июля?

21 июля церковный праздник посвящен Казанской иконе Божьей Матери – спасительнице страждущих и солдат. С иконой связано много божественных чудес: бойцы, идущие под пули, прятали на груди ее образ, и Божья Матерь на иконе отвращала от солдат смерть. Иногда пули и осколки попадали в образ, и боец оставался жив. 21 июля в церквах чтят память Прокопия, принявшего мученическую смерть за веру. Во многих верующих семьях хранят образ иконы Божьей Матери, а Прокопия Великомученика всегда вспоминают в молитвах.

Приметы на церковный праздник 21 июля — День Казанской иконы Божьей Матери

Церковный праздник Казанской иконы Божьей Матери уважаем даже людьми, далекими от церкви. В народе считается, что свадьба, сыгранная на 21 июля, сулит молодоженам счастливый и долгий брак, много детей и добрую семью. В этот день много гуляют, посещают друзей, близких, устраивают застолья. В храмах проходят богослужения, а священнослужители надевают праздничные одежды. Приметы дня Казанской Божьей Матери связаны с природными явлениями. Гроза в этот день – ожидаемое событие. Считается, что 21 июля начинается настоящая летняя жара. По погоду на Казанскую судят о предстоящей зиме. По поспевшей чернике узнают о спелости ржи. В лесах появляются черные грузди, а в садах – ирга.

Приметы на православный праздник 21 июля – дня Великомученика Прокопия

Говорят, что 21 июля в день Великомученика Прокопия, можно встретить настоящую удачу, но такое случится только с трудолюбивыми людьми. На полях могла появиться камаха – красная краска, сворачивающаяся на лету в клубочки. Тот, к кому прилетит такой «клубок», будет счастлив целый год. Удачливый человек, к чьим ногам прикатилась камаха. Мог начинать любое дело: его ждала удача. На Прокопия начинается сильнейшая жара, комары и зреет черника.

Большой церковный праздник 21 июля отмечается каждый год. Посвященный Казанской иконе Божьей Матери и совпадающий с днем Великомученика Прокопия, он связан не только с христианской историей, но и с приметами. 21 июля наступают самые жаркие дни, идет жатва. А в лесах разрастаются черника и черные грузди.

Обзор праздников на сегодня в мире и России.

Оглавление:

 • Обзор праздников на сегодня в мире и России.
 • Прокопий Жнец
 • Дата по старому стилю: 8 июля
 • Именины в этот день
 • Национальный день Бельгии
 • Зажинки

Прокопий Жнец

С Прокопия начинает поспевать черника (Фото: Dinga, Shutterstock)

С Прокопия начинает поспевать черника (Фото: Dinga, Shutterstock)

Дата по старому стилю: 8 июля

Святой великомученик Прокопий, память которого отмечается в этот день, жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. Отец Неания (такое имя получил будущий святой Прокопий при рождении) был христианином, но рано умер, поэтому отрока воспитывала мать — язычница Феодосия. Получив прекрасное светское образование, он начал служить императору и быстро продвигался по службе.

В 303 году, когда начались открытые гонения на христиан, Неания отправили в Александрию с заданием беспощадно истреблять приверженцев молодой религии. Однако в дороге с молодым человеком произошло чудо: он увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа. С тех пор Неаний из гонителя христианства превратился в его ревностного защитника. Его мать, узнав об этом, сама пришла к императору с жалобой на сына, отвернувшегося от языческих богов.

Неания арестовали и бросили в тюрьму. Ночью в темницу пришел сам Иисус Христос и совершил таинство крещения, дав узнику новое имя — Прокопий. Мученика подвергали многократным пыткам, заставляли отречься от веры, но он был непреклонен. Более того, многие язычники, видевшие страдания и стойкость Прокопия, обращались к Христу. В конце концов, император, отчаявшись добиться от мученика отречения от веры, приказал казнить его.

На Руси Прокопий был известен под именем Жнеца, или Жатвенника, поскольку с его именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы, устраивали угощения.

На Прокопия было принято произносить различные заговоры. Например, такой — чтобы не уставала спина во время жатвы: «Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне рабу Божию, жать, да не скудаться». Существовал также заговор на то, чтобы не жалили осы. Он звучал так: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».

Наши предки верили, что в этот день на полях появляется камаха (так называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги — это предвещает ему благополучие на целый год. Поэтому на Прокопия многие специально выходили в поле — поискать камаху.

С Прокопия начинает поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. «Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. «В ягодный год дел невпроворот», — такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было делом не простым — мешали комары. «Черника зреет под комариные песни», — замечали люди.

Между тем, чернику считали чуть ли не чудесной ягодой, обладающей поразительными целебными свойствами. Такое мнение подтверждается современной медициной. Считается, что особенно полезна черника для зрения; также ее нередко использовали при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре.

Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота. «На острую косу — много сенокосу», — приговаривали крестьяне, выходя в луга.

Именины в этот день

Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор

Национальный день Бельгии

Королевкий дворец в Брюсселе (Фото: Albo, Shutterstock)

Королевкий дворец в Брюсселе (Фото: Albo, Shutterstock)

Национальный день Бельгии (National Day) — главный праздник страны — отмечается ежегодно 21 июля, начиная с 1890 года, в честь знаменательной даты.

В этот день в 1831 году в результате выборов на королевский престол взошел Леопольд I (Leopold of Saxe-Coburg). Новый король Леопольд I принес присягу бельгийскому парламенту на верность Конституции страны.

В ноябре 1830 года состоялись выборы в Национальный конгресс. Результатом работы конгресса стали принятие Декларации о независимости Бельгии и Конституции страны. В феврале 1831 года Бельгия была объявлена конституционной монархией с двухпалатным парламентом.

Вопрос о том, кто будет королем Бельгии, стал предметом широкого международного обсуждения и дипломатических баталий (в Лондоне даже была созвана конференция послов). Национальный конгресс избрал королем сына французского короля Луи Филиппа. Последовавшие за этим решением громкие протесты англичан привели к тому, что королем стал Леопольд I.

В настоящее время праздничные и торжественные мероприятия в честь Национального дня проходят по всей стране. Этот день календаря бельгийцы очень чтят. Наиболее масштабные празднества, конечно же, разворачиваются в Брюсселе, среди которых наиболее яркое — это грандиозный военный парад (Гран-пляс), который проходит на Дворцовой площади после традиционного торжественного обращения к народу короля Бельгии. В своей речи монарх поздравляет подданных с памятной датой и призывает их объединиться для сохранения целостности и величия государства.

После парада улицы столицы наполняются толпами бельгийцев и туристов, повсюду звучит музыка и выступают музыкальные коллективы, танцевальные и театральные труппы. Также в этот день многие государственные музеи и исторические памятники можно посетить совершенно бесплатно, среди них — Королевский музей изящных искусств, Королевский музей истории и искусства, и даже – Королевский дворец и Парламент Бельгии. Завершается праздник, по традиции, грандиозным фейерверком.

Зажинки

21 июля по народному календарю - день Прокопия Жатвенника, зажинки (Фото: Sundari, Shutterstock)

21 июля по народному календарю — день Прокопия Жатвенника, зажинки (Фото: Sundari, Shutterstock)

Зажинки (Зажынкі) — один из древнейших земледельческих праздников. По одним источникам он праздновался 21 июля в день Прокопия Жатвенника (Прокопа Жнеца). Считалось, что «Прокоп летний — жней и жатвенник, жатву начинает». По другим — 29 июля в день памяти священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского.

В народе считали, что на Афиногена (Финогена) пташки задумываются (замолкают). Лето перешагнуло знойный возраст. «Если этот день с теплом да со светом — уберешься загодя со жнитвом, а коли будет дождливым — хлеб в снопе прорастет» (погода будет сырой). Примерно с этого периода по народным приметам заканчиваются жаркие дни, ночи становятся холоднее.

Традиционно, начало и конец уборки урожая торжественно отмечались и сельской общиной, и в каждой семье. Считалось, что каков будет зажин, таковы и Зажинки.

Жатва подводила итог всему многодневному труду крестьянина. К началу жатвы готовились как к большому празднику. Хозяйка мыла дом, хозяин убирал двор, гумно. Стол застилали белой скатертью. Перед началом жатвы каждая хозяйка или хозяин ходили осматривать свои нивы: поспел ли колос, пора ли жать. В некоторых местах проводили обряд «пакрывания поля».

На Зажинки отправлялись или утром до восхода солнца, или в сумерках. Самую первую сжатую жменю колосьев жнея клала не в сноп, а отдельно на поле вместе с хлебом и сыром.

Потом начинали жать первый сноп — «гаспадарок». Он считался именинным. Обычно его зажинала старшая в семье женщина. Его украшали цветами, несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы. С него же начинают осенью молотьбу, а соломой кормили больную скотину. Зерна первого снопа считались целебными для людей и птиц.

Вечером каждая семья устраивала праздничный ужин, на котором обязательно была еда, принесенная с поля. Пели специальные песни.

В современной Беларуси точной даты Зажинки не имеют и празднуются в день начала уборочной кампании.

Источник

1 июля 2016 года

 • Мучеников Ипатия, Леонтия и Феодула.
 • Боголюбской иконы Божией Матери.
 • Петров пост.

2 июля 2016 года

 • Апостола Иуды, брата Господня.
 • Святого Иоанна Максимовича.
 • Петров пост.

3 июля 2016 года

 • Священномученика Мефодия Патарского.
 • Петров пост.

4 июля 2016 года

 • Мученика Иулиана Тарсийского.
 • Преподобного Максима Грека.
 • Петров пост.

5 июля 2016 года

 • Мучеников Зиноны и Зины.
 • Петров пост.

6 июля 2016 года

 • Владимирской иконы Божией Матери.
 • Собор Владимирских Святых.
 • Петров пост.

7 июля 2016 года

 • Рождество пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 • Петров пост.

8 июля 2016 года

 • Благословенных князя Петра и княжны Февронии Муромских.
 • Петров пост.

9 июля 2016 года

 • Тихвинской иконы Божией Матери.
 • Святого Дионисия Суздальского.
 • Петров пост.

10 июля 2016 года

 • Преподобного Амвросия Оптинского.
 • Праведницы Иоанны Мироносицы.
 • Петров пост.

11 июля 2016 года

 • Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
 • Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
 • Окончание Петрова Поста.

12 июля 2016 года

 • Праздник апостолов Петра и Павла.

13 июля 2016 года

 • Собор славных и всехвальных 12 апостолов.

14 июля 2016 года

 • Бессеребренников Космы и Дамиана.
 • Праведницы Ангелины.

15 июля 2016 года

 • Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

16 июля 2016 года

 • Святого Филиппа Московского.

17 июля 2016 года

 • Святого Андрея Критского.
 • Святых царственных страстотерпцев.

18 июля 2016 года

 • Преподобного Сергия Радонежского.
 • Преподобномучениц великой княжны Елисаветы и инокини Варвары.

19 июля 2016 года

 • Собор Радонежских святых.
 • Преподобного Сисоя Великого.

20 июля 2016 года

 • Преподобной Евдокии Московской.
 • Влахернской иконы Божией Матери.

21 июля 2016 года

 • Явление иконы Пресвятой Бородицы во граде Казани.

22 июля 2016 года

 • Священомученика Панкратия Тавроменийского.

23 июля 2016 года

 • Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

24 июля 2016 года

 • Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальной.
 • Равноапостольской великой княжны Ольги.

25 июля 2016 года

 • Мучеников Прокла и Илария.
 • Иконы Божией Матери «Троеручица».

26 июля 2016 года

 • Собор Архангела Гавриила.
 • Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

27 июля 2016 года

 • Препобоного Никодима Святогорца.

28 июля 2016 года

 • Равноапостольского великого князя Владимира.
 • Собор Киевских святых.

29 июля 2016 года

 • Мученика Павла.
 • Мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии.

30 июля 2016 года

 • Великомученицы Марины (Маргариты).
 • Святогорской иконы Божией Матери.

31 июля 2016 года

 • Мученика Емилиана.
 • Преподобного Иоанна Многострадального.

Церковные посты в июле 2016 года

 • Однодневные посты — 13 июля, 15 июля, 20 июля, 22 июля, 27 июля, 29 июля. В эти дни пост не строгий — допускается употребление в пищу елея. 
 • Многдневный пост в июле 2016 — Петров пост с 1 июля по 11 июля.

Читайте еще в этом разделе:

В июле отмечается 94 православных церковных праздника. Церковный календарь информирует о христианских праздниках, посвященных знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых.

1 июляПт

Преподобного Варлаама Хутынского

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

Преподобного Леонтия, канонарха Печерского

2 июляСб

Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

Святителя Иова, патриарха Московского и всея России

Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского

Преподобного Паисия Великого

3 июляВс

Священномученика Мефодия, епископа Патарского

Благоверного князя Глеба Владимирского

Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского

4 июляПн

Мученика Иулиана Тарсийского

Обретение мощей преподобного Максима Грека

Священномученика Терентия, епископа Иконийского

5 июляВт

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского

6 июляСр

Владимирской иконы Божией Матери

Собор Владимирских святых

Мученицы Агриппины Римляныни

Праведного отрока Артемия Веркольского

Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского

7 июляЧт

Рождество Иоанна Предтечи

Преподобного Антония Дымского

Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских

8 июляПт

Благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев

9 июляСб

Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского

Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца

10 июляВс

Преподобного Сампсона Странноприимца

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

11 июляПн

Икона Божией Матери: «Троеручица»

Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена

12 июляВт 13 июляСр

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия

Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского

14 июляЧт

Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших

15 июляПт

Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси

16 июляСб

Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца

Мученика Иакинфа Римского

Благоверных князей Василия и Константина Ярославских

Святителя Василия, епископа Рязанского

Преподобных Анатолиев Печерских

Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских

Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского

Преподобного Никодима Кожеезерского

17 июляВс

Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии

Преподобного Андрея Рублева, иконописца

Благоверного князя Андрея Боголюбского

Святителя Андрея Критского, архиепископа

Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца

Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца

18 июляПн

Преподобного Афанасия, игумена Афонского

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца

Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)

19 июляВт

Собор Радонежских святых

Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского

20 июляСр

Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской

Преподобного Фомы Малеина

Преподобного Акакия Синайского

Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской

21 июляЧт

Мученика Прокопия

Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

22 июляПт

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Святителя Феодора, епископа Едесского

Священномученика Кирилла, епископа Гортинского

23 июляСб

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих

Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов

Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах

24 июляВс

Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены

Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися

25 июляПн

Иконы Божией Матери: «Троеручица»

Мучеников Прокла и Илария

Преподобного Михаила Малеина, игумена

Преподобного Арсения Новгородского

Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве

Преподобномученика Симона Воломского, игумена

26 июляВт

Собор Архангела Гавриила

Преподобного Стефана Савваита

27 июляСр

Апостола от 70-ти Акилы

Преподобного Стефана Махрищского

Преподобного Никодима Святогорца

28 июляЧт

Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)

Мученика Кирика и мученицы Иулитты

29 июляПт

Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его

30 июляСб

Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской

Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена

Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха

31 июляВс

Мученика Емилиана Доростольского

Мученика Иакинфа Амастридского

Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского

Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня

21 июля (8 июля по «старому стилю» – церковному юлианскому календарю). Вторник 7-й седмицы по Пятидесятнице (седьмой недели после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей). Поста нет. Сегодня в Русской Православной Церкви празднуется день одной из величайших святынь – Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а также совершается память шести святых, праздник Знамения от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге и день множества чтимых списков Казанского образа Пресвятой Богородицы.

* * *

Святыня русского единства

Казанская икона Божией Матери. Этот святой образ, явленный в Казани в июле 1579 года, более четырёх столетий является символом нашего народного единства и славных побед русского воинства. Уже сама история обретения Казанской иконы десятилетней Матроной, дочерью простого стрельца, наглядно показывает, в чём заключается подлинное народное единство. Подробнее об этой великой святыне, посвящённой Пресвятой Богородице, можно узнать в нашем материале, опубликованном на страницах Царьграда.

* * *

Великомученик Прокопий (до мученичества Неаний) Кесарийский (Палестинский). Этот святой страдалец за Христа и Его Церковь, уроженец святого града Иерусалима, жил и пострадал во времена правления жесточайшего гонителя христиан – императора-язычника Диоклетиана (царствовавшего в 284-305 годах от Рождества Христова).

Прокопий

Великомученик Прокопий (до мученичества Неаний) Кесарийский (Палестинский). Фото: pravoslavie.ru

Неаний был молодым язычником, быстро продвинувшимся по службе и лично принимавшим участие в гонениях. Он был назначен проконсулом в Александрию и направился туда, собираясь уничтожить всех местных христиан. Но по пути в этот город Неанию, подобно Савлу по пути в Дамаск, явился Сам Господь, сказав: «Неаний, и ты идёшь на Меня?» При этом в воздухе появился сияющий крест. После видения Неаний превратился из гонителя в ревностного христианина.

Но затем случилось страшное – мать Неания, озлобленная против христиан язычница, донесла на сына. Император обратил к нему полное богохульств послание, которое проконсул разорвал. После этого будущего мученика арестовали и отправили в Кесарию Палестинскую. В тюремной камере Сам Господь крестил страдальца, дав ему имя Прокопий. Перед казнью святого многие язычники раскаялись и уверовали во Христа, в том числе и мать мученика. Все они были казнены вместе со святым Прокопием. Это произошло в 303 году от Рождества Христова.

* * *

Праведный Прокопий, Христа ради юродивый, Устюжский чудотворец. Русский святой, почивший в 1303 году от Рождества Христова. Напомним, на Руси издревле к подобным христианским подвижникам относились с особым благоговением. Они брали на себя подвиг мнимого безумия, открыто обличая грехи современного им мира. При жизни получая за это не только почитание, но и оскорбления и даже побои. Именно Христа ради юродивые, как никто другой, учили нас верить не напоказ, а искренне и нелицемерно.

Прокопий

Праведный Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый. Фото: pravoslavie.ru

Праведный Прокопий Устьянский, Важский, Вологодский, Христа ради юродивый. Один из русских блаженных, совершавший свои подвиги в XVII столетии от Рождества Христова в Вологодских землях.

Прокопий

Праведный Прокопий Устьянский. Фото: pravoslavie.ru

Священномученики Александр Попов, Феодор Располов и Николай Брянцев, пресвитеры. Священники, погибшие в начале богоборческого «красного террора» 21 июля 1918 года. Первые двое – на Урале, вскоре после того, как там были зверски убиты святые царственные страстотерпцы и Алапаевские мученики. А отец Николай был убит большевиками в Ярославле за то, что во время подавления Ярославского антибольшевистского восстания не разрешил вкатить на церковную колокольню пушку для обстрела города.

Также 21 июля празднуется день чтимых списков с Казанской иконы Божией Матери, явленных в Москве (1612), Казани (1579) и Петербурге (1721): Ярославской (1588), Вязниковской (1624), Нижнеломовской (1643), Витебской (1655), Тобольской (1661), Каплуновской (1689), Тамбовской (1895), Пензенской (1717), Песчанской (1754), Чимеевской (1770), Высочиновской (XVIII век), Вышенской (1812) и Якобштадтской (XVII век) икон Божией Матери.

Поздравляем православных христиан с памятью этих великих святынь и всех сегодняшних святых! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или в чине монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами! Как говорили на Руси в старину: «Ангелам Хранителям – злат венец, а вам – доброго здоровья!»

Нашим же усопшим родным и близким – вечная память!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • 22 ноября какой православный праздник матрона московская
 • 22 ноября знак православный праздник
 • 22 ноября день сыновей сценарий
 • 22 ноября день сыновей история праздника
 • 22 ноября день психолога история праздника